Best Western Hotels
  • Mój BEST WESTERN REWARDS
  • Moja rezerwacja


Nasze warunki zmieniają się. Dowiedz się więcej o zmianach

 

Użytkownik potwierdza, iż ukończył 18 rok życia, w związku z czym może legalnie przeglądać i użytkować niniejszą stronę internetową („witrynę”) wraz ze wszelkimi zawartymi na niej treściami, danymi oraz informacjami (zwanymi dalej łącznie „zawartością”) zgodnie z poniższymi warunkami użytkowania („warunki użytkowania”). Użytkownik wyraża zgodę na ponoszenie wszelkich kosztów finansowych związanych z użytkowaniem niniejszej strony. Zobowiązuje się on również do nadzorowania każdego korzystania z niniejszej witryny przez osoby nieletnie posługujące się jego nazwiskiem lub kontem. Ponadto użytkownik oświadcza, że wszystkie informacje podane przez niego lub członków jego rodziny przy korzystaniu z witryny są prawdziwe, poprawne i nieograniczone oraz że nie zostały udostępnione w celu przeprowadzenia fałszywych lub nieuczciwych rezerwacji. Użytkownik potwierdza, że system rezerwacji znajdujący sie na stronie ma służyć wyłącznie do dokonywania przemyślanych i zgodnych z prawem rezerwacji lub zakupów przeznaczonych dla niego lub osób, które prawnie reprezentuje. Jakiekolwiek nadużycia lub niewłaściwe użytkowanie systemu rezerwacji znajdującego się na witrynie może skutkować odmową dostępu do tego typu funkcjonalności dla danego użytkownika. Przy dokonywaniu jakiejkolwiek rezerwacji lub korzystaniu z innej usługi, za którą mogą być pobierane opłaty, Użytkownik zgadza się postępować zgodnie z nałożonymi na niego warunkami kupna, w tym m.in. uregulować wszelkie należności w wyznaczonym terminie oraz zastosować się do wszystkich zasad i ograniczeń dotyczących stawek, produktów i usług. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za uiszczenie wszelkich opłat, należności celnych, podatków oraz naliczeń wynikających z użytkowania niniejszej witryny. 

Login oraz hasło otrzymane przez użytkownika jest przeznaczone wyłącznie do jego osobistego użytku. Zabrania się udostępniania osobom trzecim swojego hasła i loginu oraz zezwalania osobom trzecim na jego używanie do uzyskania dostępu do witryny. Użytkownik jest zobowiązany do zabezpieczenia i zachowania poufności wobec jego loginu i hasła oraz przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane przy użyciu jego konta lub hasła. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa jego loginu lub hasła użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt Best Western International. 

Best Western International zastrzega sobie prawo do zmiany – w dowolnym momencie – zasad, warunków lub zawiadomień regulujących korzystanie z witryny oraz jej zawartości. Best Western International może ponadto wprowadzać zmiany w niniejszych warunkach użytkowania w dowolnym momencie poprzez wniesienie poprawek na niniejszej witrynie. Użytkownik powinien okresowo sprawdzać stronę z warunkami użytkowania w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami, które są wiążące bez względu na to, czy Użytkownik się z nimi zapoznał. Niektóre z zapisów zawartych w niniejszych warunkach użytkowania mogą zostać zastąpione przez zasady lub zawiadomienia opublikowane w innym miejscu witryny.

LICENCJA NA DOSTĘP DO WITRYNY I Z NIEJ KORZYSTANIE

Best Western International udziela Użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej i niewyłącznej licencji na dostęp do witryny i z korzystanie z niej oraz jej zawartości wyłącznie w celu pozyskiwania informacji na temat rezerwacji podróży i dokonywania rezerwacji oraz korzystania z powiązanych z tym usług, włączając w to usługi związane z wpisaniem się na listę klientów, zarządzaniem lub edycją konta członkowskiego w ramach programu Best Western Rewards®. Użytkownik jest odpowiedzialny za każde działanie związane ze wspomnianą ograniczoną licencją, dostępem do witryny oraz jej użytkowaniem. Dostęp do witryno może mieć jedynie zarejestrowany użytkownik. Użytkownik nie może upoważniać żadnych osób trzecich, zarówno fizycznych jak i prawnych, do korzystania z witryny w jego imieniu. Użytkownik nie może pobierać (poza pamięcią podręczną strony) lub modyfikować niniejszej witryny lub jakiejkolwiek jej części bez pisemnej zgody Best Western International. Licencja, o której jest mowa, nie obejmuje prawa do: (a) odsprzedaży lub jakiegokolwiek komercyjnego użytkowania witryny ani zawartych na niej treści; (b) pobierania i korzystania z wykazów hoteli, ich opisów czy oferowanych cen; (c) wtórnego użytkowania tej witryny w jakiejkolwiek formie; lub (d) stosowania eksploracji danych (data mining), robotów lub podobnych metod gromadzenia lub wydobywania danych. Niedozwolone jest kopiowanie, powielanie, sprzedaż, odsprzedaż, odwiedzanie lub inne użytkowanie niniejszej witryny bądź jakiejkolwiek jej części w celach komercyjnych bez pisemnej zgody Best Western International. Ponadto zabrania się używania ramek lub wykorzystywania technik ramkowania do celów umieszczania znaków towarowych, logo lub innych zastrzeżonych informacji (włączając w to obrazy, tekst, układ graficzny strony lub jej formę) należących do Best Western International i jego podmiotów stowarzyszonych bez uzyskania jego pisemnej zgody. Zabronione jest używanie nazwy lub znaków handlowych Best Western International w metatagach lub innym „ukrytym tekście” bez pisemnej zgody Best Western International. Każde nieuprawnione użycie witryny skutkuje unieważnieniem zezwolenia bądź licencji udzielonej przez Best Western International. Użytkownik otrzymuje ograniczone, niewyłączne i odwołalne prawo do tworzenia hiperłączy odsyłających do strony głównej Best Western International pod warunkiem, że odnośnik nie przedstawia Best Western International lub jego podmiotów stowarzyszonych, produktów lub usług w fałszywy, wprowadzający w błąd, negatywny, lub w inny zniesławiający sposób. Niedozwolone jest używanie logotypu Best Western International oraz jakiejkolwiek zastrzeżonej grafiki albo znaku handlowego jako części wspomnianego odnośnika bez pisemnej zgody Best Western International. Wszystkie prawa, które nie zostały jednoznacznie udzielone w niniejszych warunkach, są zastrzeżone.

DZIAŁANIA ZABRONIONE

Użytkownikowi nie wolno: (a) kopiować, modyfikować, powielać lub przekazywać zawartości witryny jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Best Western International; (b) zakłócać lub przerywać działania witryny oraz sieci do niej podłączonych; (c) używać lub próbować używać urządzeń lub oprogramowania, które mogłoby zakłócić prawidłowe działanie witryny lub jakichkolwiek transakcji przez nią przeprowadzanych; (d) przesyłać plików, danych lub innych treści zawierających wirusy, uszkodzone dane, robaki, „konie trojańskie” lub inne polecenia czy projekty, które mogłyby spowodować usunięcie danych lub oprogramowania lub sprawić, że witryna lub jakiekolwiek urządzenie czy system przestanie działać lub przestanie być zdatne do użytku w pełnym zakresie, do jakiego został przeznaczony; (e) informacje naruszające prawo lokalne, państwowe, federalne lub międzynarodowe; (f) zamieszczać na witrynie albo za jej pośrednictwem materiały zawierające treści o charakterze zniesławiającym, pomawiającym, obraźliwym lub naruszającym normy obyczajowe; (g) zamieszczać na witrynie albo za jej pośrednictwem materiały naruszające prawa osób trzecich.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Niniejsza witryna oraz jej zawartość zawierają znaki handlowe Best Western i utwory objęte prawem autorskim oraz mogą wykorzystywać prawnie zastrzeżone informacje lub technologie („własność intelektualna”). Użytkownikowi nie zostaje udzielona ani nie przysługuje licencja ani prawo do jakiejkolwiek własności intelektualnej. Powielanie bądź przechowywanie treści uzyskanej z niniejszej witryny podlega amerykańskiej Ustawie o ochronie praw autorskich. Best Western International jest jedynym i wyłącznym właścicielem niektórych zarejestrowanych lub niezarejestrowanych znaków towarowych, znaków usługowych i wspólnych znaków usługowych (zwanych łącznie „znakami handlowymi”), w tym między innymi:

BW, BESTWESTERN.COM, BEST WESTERN; BEST WESTERN PLUS; BEST WESTERN PREMIER; BEST WESTERN TO GO; BEST WESTERN MARKETPLACE; BEST WESTERN RIDE REWARDS; LET'S GET TO THE POINTS; RIDER-FRIENDLY; BWRIDER.COM; I CARE; BEST WESTERN SPEED REWARDS; THE ORIGINAL GLOBAL HOTEL GIFT CARD; BEST WESTERN ACADEMY; SLEEP AND FLY; WELCOME TO THE PREMIER LIFE; BHUVANA MY SPA; THE GIFT THAT TAKES YOU PLACES; GIVE THE GIFT OF TRAVEL; BEST WESTERN FOR A BETTER WORLD; BEST WESTERN FOR A GREENER WORLD; BEST OF THE BEST; KNOCK KNOCK; MY BEST CUSTOMER CARE; RACE FAN RATE; ULTRA CLEAN; MORE PERKS. MORE PRIVILEGES; STATUS MATCH...NO CATCH; THE WORLD'S BIGGEST HOTEL FAMILY; THE WORLD'S LARGEST HOTEL CHAIN; 1-800-WESTERN; BEST REQUESTS; BESTCHEQUE; BEST WESTERN GETAWAY ESCAPES; BUSINESS PLUS; BEST START; BEST BUSINESS SELECT; BEST BUSINESS WORLDWIDE; BEST WESTERN BESTRATES; BEST WESTERN REWARDS; BW REWARDS; GROUPS ONLINE; LYNX; BEST WESTERN PLUS EXECUTIVE RESIDENCY; BEST WESTERN E-CONCIERGE; BW PREMIER COLLECTION; BEST WESTERN BESTREV; BEST WESTERN vīb; STAY WITH PEOPLE WHO CARE; BHUVANA SPA LITE & BHUVANA SPA LUXE; OPERATION: HOSPITALITY; BEST WESTERN SEARCH & STAY; BEST WESTERN BUSINESS ADVANTAGE; BEST WESTERN VACATION ADVANTAGE; BEST WESTERN TRAVEL AGENT ADVANTAGE; BEST WESTERN SERVICE REWARDS; BEST WESTERN I CARE CLEAN

Wszystkie pozostałe znaki handlowe umieszczone w niniejszej witrynie i niebędące własnością Best Western International stanowią własność innych podmiotów stowarzyszonych albo niestowarzyszonych, powiązanych albo niepowiązanych z Best Western International, albo sponsorowanych przez Best Western International lub jej spółki zależne.

ODNOŚNIKI DO WITRYN OSÓB TRZECICH

Witryna może zawierać odnośniki do witryn należących do podmiotów innych niż Best Western albo przez nie prowadzonych. Odnośniki te stanowią wyłącznie udogodnienie dla użytkownika. Best Western International nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności, ani bezpieczeństwo takich witryn. Nie ograniczając ogólnego charakteru wspomnianego zastrzeżenia, Best Western International jednoznacznie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku, gdy takie witryny: (a) naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich; (b) zawierają nierzetelne, niekompletne albo wprowadzające w błąd informacje; (c) nie spełniają standardów jakości handlowej lub nie są przydatne do określonych celów; (d) nie zapewniają odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i prywatności; (e) zawierają wirusy lub inne elementy mogące uszkodzić komputer; (f) zawierają zniesławiające lub pomawiające treści. Best Western International nie autoryzuje zawartości tego typu witryn, ani żadnych produktów czy usług na nich dostępnych. Korzystając z odnośników do takich witryn, Użytkownik robi to na własną odpowiedzialność i bez zgody Best Western International.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Z wyjątkiem sytuacji, w których zakazuje tego obowiązujące prawo, Best Western International zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szczególne, pośrednie i następcze straty, a także za wszelkiego rodzaju inne straty, w tym za utratę zysków lub danych, niezależnie od tego, czy jest to odpowiedzialność wynikająca z umowy, czy odpowiedzialność deliktowa, wynikająca z korzystania z witryny bądź jej zawartości, czy też związana z wykonaniem lub niewykonaniem produktów lub usług związanych z niniejszą Witryną przez Best Western lub wykonawców zewnętrznych. Ograniczenie odpowiedzialności obowiązuje bez względu na to, czy roszczenie wynika z umowy, zaniechania albo jakiejkolwiek innej podstawy dochodzenia roszczenia, nawet w przypadku, gdy Best Western International zostanie uprzednio powiadomiona o możliwości wysunięcia ewentualnych roszczeń. 

GWARANCJA 

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo niniejsza witryna oraz jej zawartość są dostarczane w postaci takiej, w jakiej się znajdują („as is”), wyłączając wszelkie gwarancje, warunki, oświadczenia, zobowiązania i postanowienia, wyraźne czy dorozumiane, ustawowe lub inne, w tym m.in. gwarancje przydatności handlowej, gwarancje nienaruszenia własności intelektualnej, czy gwarancje przydatności do określonego celu. Best Western International nie gwarantuje rzetelności ani kompletności informacji, tekstu, grafiki, odnośników, ani innych elementów witryny i jej zawartości. Best Western International może w dowolnym momencie wprowadzać zmiany w zawartości, programach, regulaminach i innych informacjach znajdujących się w zawartości bez uprzedzania o takich zmianach. Best Western International nie zobowiązuje się do aktualizowania zawartości. 

CAŁOŚĆ UMOWY / ZACHOWANIE PRAW / KLAUZULA SALWATORYJNA 

Niniejsze warunki użytkowania stanowią całość umowy zawartej przez strony w odniesieniu w zakresie przedmiotu warunków i zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia ustne i pisemne. Nieskorzystanie przez Best Western International albo opóźnione skorzystanie z praw i środków ochrony prawnej przysługujących jej na podstawie niniejszych warunków, albo niewyegzekwowanie lub opóźnione egzekwowanie zawartych tu warunków nie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się wspomnianych praw i środków ochrony prawnej. Jeżeli jakakolwiek część niniejszej Umowy albo jakiekolwiek z jej postanowień zostanie uznane za nieważne, niewykonalne albo pozbawione mocy prawnej, pozostałe części lub postanowienia Umowy pozostają w mocy. Nagłówki służą wyłącznie wygodzie użytkownika i nie mogą być brane pod uwagę przy interpretacji niniejszej Umowy. 

ZAWIADOMIENIA 

Wszelkie zawiadomienia i pozostałe komunikaty dozwolone albo wymagane na podstawie niniejszych warunków mogą być dostarczane za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub, jeśli ich nadawcą jest Best Western International, zamieszczane na niniejszej witrynie. Zawiadomienie uważa się za dostarczone w momencie otrzymania go przez Użytkownika w formie wiadomości e-mail albo tradycyjnego listu, albo z chwilą opublikowania go na niniejszej witrynie. 

ROSZCZENIA Z TYTUŁU PRAW AUTORSKICH 

Best Western International i jego podmioty stowarzyszone działają z poszanowaniem prawa własności intelektualnej. Jeśli zdaniem Użytkownika doszło do skopiowania utworu stanowiącego jego własność intelektualną w sposób stanowiący naruszenie prawa własności intelektualnej, powinien ten fakt zgłosić, postępując zgodnie z wymaganą przez Best Western International procedurą zgłaszania naruszeń prawa własności intelektualnej. 

Procedura zgłaszania przypadków naruszenia prawa autorskiego

Jeżeli zdaniem Użytkownika doszło do skopiowania utworu stanowiącego jego własność intelektualną w sposób stanowiący naruszenie prawa własności intelektualnej, należy przekazać przedstawicielowi Best Western International ds. prawa autorskiego określone poniżej informacje. Należy pamiętać, że procedurę tę stosuje się wyłącznie do zgłaszania Best Western International i jej podmiotom stowarzyszonym przypadków naruszenia prawa autorskiego Użytkownika.

Usługodawca (Usługodawcy): Best Western International

Imię i nazwisko przedstawiciela wyznaczonego do przyjmowania zgłoszeń o przypadkach naruszenia prawa autorskiego: radca prawny (General Counsel)

Pełny adres przedstawiciela, na który należy przesyłać zgłoszenia: 6201 North 24th Parkway, Phoenix, AZ 85016-2023

Numer telefonu przedstawiciela wyznaczonego do przyjmowania zgłoszeń: +1 602-957-4200

Numer faksu przedstawiciela wyznaczonego do przyjmowania zgłoszeń: +1 602-957-5551 

Rozpatrywane będą wyłącznie te zgłoszenia, które zawierają następujące elementy: 

1. Własnoręczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu właściciela wyłącznych praw autorskich, które przypuszczalnie zostały naruszone; 2. Wskazanie utworu objętego prawami autorskimi, które przypuszczalnie zostały naruszone lub, w przypadku zgłaszania w jednym zgłoszeniu naruszenia praw autorskich dotyczących większej liczby utworów znajdujących się na jednej witrynie internetowej, reprezentatywny wykaz takich utworów znajdujących się na przedmiotowej witrynie; 3. Wskazanie materiału, który przypuszczalnie stanowi naruszenie bądź stanowi przedmiot działalności naruszającej prawo autorskie, który należy usunąć bądź do którego dostęp powinien zostać zablokowany, wraz z informacjami, które pozwolą usługodawcy zlokalizować taki materiał; 4. Informacje, które umożliwią usługodawcy skontaktowanie się ze skarżącym, takie jak adres, numer telefonu oraz, jeśli w miarę możliwość, adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego można się z nim kontaktować; 5. Oświadczenie skarżącego, w którym w dobrej wierze stwierdza on, że wskazany materiał został użyty bez zgody właściciela praw autorskich albo jego należycie umocowanego przedstawiciela, albo niezgodnie z obowiązującym prawem; 6. Oświadczenie stwierdzające, że informacje zawarte w zgłoszeniu są rzetelne oraz że, pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, skarżący posiada odpowiednie umocowanie do występowania w imieniu właściciela wyłącznych praw autorskich, które przypuszczalnie zostały naruszone.

Wraz z otrzymaniem pisemnego zgłoszenia obejmującego informacje wskazane w podpunktach 1-6 powyżej:

1. Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia bądź zablokowania dostępu do materiału, który według skarżącego stanowi naruszenie praw autorskich; 2. Usługodawca zobowiązuje się do przekazania pisemnego zawiadomienia osobie, która zdaniem skarżącego dopuściła się naruszenia praw autorskich („Abonentowi”); 3. Usługodawca zobowiązuje się podjąć wszelkie możliwe kroki mające na celu bezzwłoczne powiadomienie Abonenta o usunięciu takiego materiału bądź zablokowaniu dostępu do niego. 

Powiadomienia zwrotne:

Powiadomienie zwrotne ma moc prawną wyłącznie wówczas, gdy zostało sporządzone w formie pisemnej i doręczone przedstawicielowi wyznaczonemu przez Usługodawcę oraz zawiera następujące elementy:

1. Własnoręczny lub elektroniczny podpis Abonenta; 2. Wskazanie materiału, który został usunięty lub do którego dostęp został zablokowany oraz miejsce, w którym znajdował się materiał, zanim został usunięty / zanim dostęp do niego został zablokowany; 3. Oświadczenie Abonenta, pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, że zgodnie posiadaną przez niego wiedzą materiał został usunięty lub że dostęp do niego został zablokowany w wyniku pomyłki lub błędnego wskazania materiału, który należało usunąć lub do którego dostęp powinien zostać zablokowany; 4. Imię i nazwisko Abonenta, jego adres i numer telefonu wraz z oświadczeniem Abonenta, że wyraża zgodę na poddanie się jurysdykcji federalnego sądu okręgowego, właściwego ze względu na siedzibę Usługodawcy w Stanach Zjednoczonych albo poza nimi, w zależności od adresu siedziby Abonenta, oraz że będzie przyjmować pisma procesowe od osoby dokonującej zgłoszenia lub od jej przedstawiciela. 

Wraz z momentem otrzymania powiadomienia zwrotnego obejmującego informacje opisane w podpunktach 1-4 niniejszego punktu: 

1. Usługodawca zobowiązuje się do bezzwłocznego doręczenia skarżącemu kopii powiadomienia zwrotnego; 2. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania skarżącego, że w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych zastąpi usunięty materiał innym materiałem albo odblokuje dostęp do niego; 3. Usługodawca zobowiązuje się, że w terminie 10 (dziesięciu) do 14  (czternastu) dni roboczych od otrzymania powiadomienia zwrotnego zastąpi usunięty materiał innym materiałem lub odblokuje do niego dostęp, chyba że przedstawiciel wyznaczony przez Usługodawcę otrzyma wcześniej od skarżącego zawiadomienie o złożeniu do sądu wniosku o wydanie nakazu zaprzestania czynności naruszających prawa autorskie w odniesieniu do materiału znajdującego się w sieci lub systemie Usługodawcy. 

Hotele Best Western zapraszają do Polski, Finlandii, Łotwy i Litwy, zarówno w celach biznesowych jak i turystycznych!

Trip Advisor for Best WesternOpinie podróżnych są teraz na naszej stronie internetowej. Szukaj logo Tripadvisor dla uzyskania więcej informacji!