• Start
 • Legal
 • Privacy Policy

Privacy Policy

OSTATNIA AKTUALIZACJA: Wrzesień 2016

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

Spółka Best Western International, Inc. (dalej „BWI” oraz „my”) przykłada ogromną wagę do ochrony Państwa  prywatności i pragnie przedstawić zasady dotyczące pozyskiwania, wykorzystywania oraz ujawniania Danych Osobowych (zgodnie z ich definicją przedstawioną poniżej). Stosowane w niniejszym dokumencie zwroty „BWI” „my” oraz „nas”, oznaczają, w zależności od kontekstu, BWI lub dowolny z jej podmiotów zależnych.

Korzystając z tej witryny internetowej lub z aplikacji mobilnej („Witryna”), przekazując BWI Dane Osobowe (zgodnie z ich definicją przedstawioną poniżej) lub wyrażając w inny sposób zgodę na otrzymywanie od BWI informacji marketingowych bądź innych informacji, wyrażają Państwo zgodę na wszelkie działania podejmowane przez BWI w odniesieniu do Państwa Danych Osobowych, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności. Jeśli nie zgadzają się Państwo z warunkami niniejszej Polityki, prosimy o niekorzystanie z Witryny ani niedostarczanie BWI żadnych Danych Osobowych za pośrednictwem naszej Witryny lub w inny sposób.

Niniejsza Polityka Prywatności nie odnosi się do procesu pozyskiwania, wykorzystywania bądź ujawniania informacji przez strony trzecie, w tym również podmioty trzecie, które są właścicielami lub operatorami hoteli i nieruchomości działających pod marką Best Western® („Hotele Licencjonowane”), jak również przez strony trzecie będące organizacjami powiązanymi, które są uprawnione do udzielania sublicencji Hotelom Licencjonowanym poza terytorium Stanów Zjednoczonych, w poszczególnych krajach i na terytoriach na całym świecie („Podmioty Powiązane”). Zwracamy uwagę, że Hotele Licencjonowane i Podmioty Powiązane są niezależnymi podmiotami, które nie stanowią własności BWI oraz Podmiotów Zależnych BWI ani nie są przez nie kontrolowane. Hotele Licencjonowane i Podmioty Powiązane mogą stosować własną politykę prywatności, która może różnić się od niniejszej Polityki Prywatności. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat polityki prywatności stosowanej przez dany Hotel Licencjonowany bądź Podmiot powiązany, należy zapoznać się z politykami prywatności tych podmiotów, a nie z niniejszą Polityką Prywatności.

Choć celem niniejszej Polityki Prywatności jest odniesienie się do możliwie najszerszego zakresu podejmowanych przez BWI globalnie działań dotyczących przetwarzania informacji, w niektórych jurysdykcjach tego typu działania mogą być prowadzone w węższym zakresie ze względu na ograniczenia wynikające z lokalnych regulacji prawnych. W zakresie, w jakim dowolne z działań opisanych w niniejszej Polityce Prywatności nie jest dozwolone na mocy przepisów prawa Państwa kraju, stanu lub regionu, wyrażają Państwo zgodę na to, by pozostałe fragmenty niniejszej Polityki Prywatności, które są dozwolone, znajdowały zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.  

DANE OSOBOWE POZYSKIWANE PRZEZ BWI

BWI może pozyskiwać od Państwa „Dane Osobowe”, czyli informacje, które identyfikują Państwa jako konkretną osobę, lub na podstawie których mogą zostać Państwo zidentyfikowani. BWI może na przykład pozyskiwać:

 • dane kontaktowe, takie jak Państwa imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu;
 • numer karty kredytowej lub numer konta do dokonywania płatności, adres, na który wystawiane są rachunki oraz inne informacje związane z płatnościami i fakturowaniem („Dane Dotyczące Płatności”);
 • informacje o członkach programu lojalnościowego Best Western Rewards®(„BWR®”), szczegóły dotyczące użytkownika konta online, szczegóły dotyczące profilu lub hasła oraz informacje o przynależności do programów lojalnościowych linii lotniczych lub biur podróży;
 • zapisy lub kopie Państwa korespondencji w przypadku, gdy kontaktują się Państwo z BWI;
 • informacje niezbędne do zaspokojenia specjalnych wymagań (np. stan zdrowia, który wymaga szczególnych warunków zakwaterowania);
 • informacje związane z pobytem gości, w tym hotele, w których się Państwo zatrzymywali, daty przyjazdu i wyjazdu, zakupione towary i usługi;
 • informacje pozyskane w związku z użytkowaniem systemów telewizji przemysłowej, kart do zamków pokoi hotelowych i innych systemów bezpieczeństwa; oraz
 • w ograniczonej liczbie przypadków, informacje dotyczące zdolności kredytowej klientów .

BWI może pozyskiwać Dane Osobowe z wielu różnych źródeł, w tym:

 • za pośrednictwem Witryny;
 • za pośrednictwem telefonicznych centrów rezerwacji i obsługi;
 • poprzez media społecznościowe i wykorzystywane przez markę kanały komunikacji (np. Facebook, Twitter);
 • od Podmiotów Zależnych BWI oraz od Hoteli Licencjonowanych, Podmiotów Powiązanych bądź innych stron trzecich; lub
 • w przypadku dobrowolnego przekazania takich informacji przez BWI, w tym w związku z naszym programem lojalnościowym (tj. BWR).

BWI może także łączyć pozyskiwane Dane Osobowe z publicznie dostępnymi Danymi Osobowymi oraz z Danymi Osobowymi, które BWI otrzymuje od innych podmiotów lub z nimi porównuje. Gromadzenie i wykorzystywanie Danych Osobowych, czy to osobno, czy też w sposób łączony, przebiega zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz w celach w niej opisanych.

Jeśli dobrowolnie przekazują Państwo BWI „Dane Wrażliwe” (np. Dane Osobowe związane z Państwa zdrowiem), to takie informacje będą wykorzystywane wyłącznie do spełnienia specjalnych oczekiwań (np. stan zdrowia, który wymaga szczególnych warunków zakwaterowania). Jeśli na przykład dobrowolnie poinformują nas Państwo o potrzebach związanych ze swoim stanem zdrowia, BWI może przechowywać i wykorzystywać takie informacje w celu zapewnienia, że Hotel Licencjonowany zaoferuje pokój z odpowiednimi udogodnieniami. BWI nie gromadzi ani nie przechowuje Danych Wrażliwych, jeśli nie zostały one przekazane przez Państwa na zasadzie dobrowolności. Przekazując takie Dane Wrażliwe, udzielają Państwo wyraźnej zgody na ich gromadzenie, przetwarzanie oraz przechowywanie przez BWI, zgodnie z warunkami niniejszej Polityki Prywatności.

Program lojalnościowy Best Western Rewards® („BWR®”)

Aby zapisać się do programu lojalnościowego BWR, muszą Państwo przekazać nam niektóre swoje Dane Osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny i numer telefonu, gdyż są one wymagane w celu utworzenia i zarządzania kontem, zarządzania programem BWR oraz oferowania Państwu korzyści wynikających z uczestnictwa w programie BWR. 

Zapisanie się do programu BWR lub brak wycofania się z niego stanowi wyraz zaakceptowania przez Państwa regulaminu programu (dostępnego pod adresem Www.Bestwesternrewards.Com), oraz wyraźną, pisemną zgodę na wszystkie działania podejmowane przez BWI w odniesieniu do Państwa Danych Osobowych, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Korzystają z Witryny po wygaśnięciu członkostwa w programie BWR, wyrażają Państwo dorozumianą zgodę na wszystkie działania podejmowane przez BWI w odniesieniu do Państwa Danych Osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

W JAKI SPOSÓB BWI WYKORZYSTUJE GROMADZONE DANE OSOBOWE

BWI gromadzi Dane Osobowe gości, osób odwiedzających Witrynę i innych osób w celu zapewnienia obsługi dostosowanej do potrzeb poszczególnych osób. BWI może gromadzić, wykorzystywać oraz ujawniać Dane Osobowe w dowolnym z wymienionych poniżej celów:

 • Realizacja rezerwacji lub udzielenie odpowiedzi na zapytanie.W celu spełnienia Państwa życzeń, takich jak realizacja transakcji kartą kredytową lub dokonanie rezerwacji w dowolnym Hotelu Licencjonowanym na całym świecie za pośrednictwem naszego centralnego systemu rezerwacji, lub w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa prośbę o przesyłanie newsletterów marketingowych, informacyjnych lub innych (oraz w celu dostosowania takich newsletterów i Witryny do Państwa indywidualnych preferencji). Kiedy dokonują Państwo na przykład rezerwacji przez centralny system rezerwacji BWI, BWI może pozyskać od Państwa Dane Dotyczące Płatności oraz wykorzystywać i ujawniać takie Dane Dotyczące Płatności w celu zrealizowania Państwa rezerwacji. BWI utrzymuje dostępną z całego świata witrynę internetową, telefoniczne centra obsługi oraz komputery z bazami danych w Stanach Zjednoczonych i innych lokalizacjach na całym świecie. Zasoby te mają na celu pomaganie BWI w prowadzeniu działalności spółki oraz umożliwiają funkcjonowanie i obsługę naszego centralnego systemu rezerwacji.
 • Programy członkowskie. W celu zarządzania dobrowolnymi programami członkowskimi, w tym programami lojalnościowymi, takimi jak BWR, dzięki którym członkowie zdobywają i wykorzystują nagrody, punkty lub kredyty w związku z tymi programami. Odsyłamy do pełnej wersji Regulaminu Programu Lojalnościowego BWR
 • Best Western Travel Card®. W celu przetwarzania i wysyłki Best Western Travel Card, czyli karty przedpłaconej, z której można pokryć opłaty za pobyt (cenę za pokój oraz wymagane prawem podatki) we wszystkich Hotelach Licencjonowanych na całym świecie. BWI może także wykorzystać Państwa Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do umożliwienia Państwu korzystania z karty Best Western Travel Card oraz do jej zakupu. Pełna wersja regulaminu karty Best Western Travel Card jest dostępna na stronie Travelcard.Bestwestern.Com.
 • Komunikacja bieżąca i inna. W celu przesyłania Państwu ważnych informacji na temat Witryny, zmian naszych regulaminów i polityk oraz innych informacji administracyjnych (np. informacji o Państwa rezerwacjach, takich jak potwierdzenia rezerwacji). BWI może także wykorzystywać Państwa Dane Osobowe w celu określenia, czy spełniają Państwo warunki do skorzystania, i/lub informowania Państwa - jeśli wyrazili Państwo taką zgodę - o produktach, programach, rozszerzeniach, wydarzeniach, ofertach specjalnych i usługach BWI, Podmiotów Zależnych BWI oraz stron trzecich (w tym Hoteli Licencjonowanych i Podmiotów Powiązanych), które mogłyby Państwa zainteresować. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o zapoznanie się z rozdziałem „Państwa wybory” poniżej.
 • Promocje. W celu prowadzenia loterii, konkursów lub innych działań marketingowych bądź promocyjnych (łącznie „Promocje”). BWI wraca się zwykle o podanie określonych Danych Osobowych jeśli przystępują Państwo do takiej promocji, uczestniczą w niej lub wygrają nagrodę. BWI wykorzystuje takie Dane Osobowe w celu zarządzania Promocją. Udział w Promocjach jest całkowicie dobrowolny i mogą Państwo samodzielnie zdecydować o tym, czy ujawnić swoje Dane Osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem każdej Promocji, w której biorą Państwo udział, jeśli taki istnieje, ponieważ może on zawierać dodatkowe ważne informacje na temat wykorzystywania przez BWI Państwa Danych Osobowych. W zakresie, w jakim zapisy regulaminu Promocji dotyczące postępowania z Państwa Danymi Osobowymi stoją w sprzeczności z niniejszą Polityką Prywatności, za obowiązujące uznane zostaną postanowienia regulaminu Promocji.
 • Ankiety. W celu przeprowadzenia badań satysfakcji oraz uzyskania odpowiedzi na wysłany kwestionariusz pozwalających na lepsze dostosowanie produktów i usług do potrzeb naszych gości oraz użytkowników Witryny. Wypełnianie jakichkolwiek ankiet lub kwestionariuszy jest całkowicie dobrowolne.
 • Obsługa Klienta. W celu rejestrowania, przetwarzania i reagowania na zapytania dotyczące procesu obsługi klienta oraz w zapewnienia klientom jak najlepszych wrażeń związanych z oferowanymi im produktami i usługami. BWI może także przekazać Państwa Dane Osobowe zewnętrznym dostawcom usług, Podmiotom Powiązanym oraz Hotelom Licencjonowanym, by umożliwić takim stronom trzecim rejestrowanie, przetwarzanie i reagowanie na zapytania dotyczące procesu obsługi klienta.
 • Wewnętrzne potrzeby firmy. Dla realizacji wewnętrznych potrzeb BWI, takich jak analiza danych, audyty, tworzenie nowych produktów, rozbudowa Witryny, ulepszanie naszych usług, identyfikacja trendów w zakresie użytkowania Witryny i zachowań odwiedzających ją użytkowników, określanie skuteczności Promocji oraz wypełnianie zobowiązań umownych (np. zobowiązanie umowne dotyczące gromadzenia bądź wykorzystywania punktów w ramach programu BWR lub mil w ramach programów współpracujących z nami linii lotniczych).
 • Zobowiązania prawne BWI.  W celu przestrzegania wymogów regulacyjnych oraz zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, nakazów sądowych, wezwań lub innych postępowań prawnych.
 • Warunki użytkowania. BWI może egzekwować lub stosować swoje Warunki użytkowania i/lub inne umowy oraz polityki.
 • E-maile do znajomych. Aby umożliwić Państwu przekazywanie informacji o naszych produktach, usługach i Hotelach Licencjonowanych innym osobom, takim jak znajomi lub współpracownicy. Jeśli chcą Państwo skorzystać z tej funkcji, BWI może poprosić Państwa o przekazanie nam imienia i nazwiska takiej osoby oraz jej adresu e-mail. Dane te zostaną wykorzystane przez nas do umożliwienia Państwu wysyłania stosownych wiadomości do takich osób (przy czym osobie takiej ujawnione zostaną wszelkie Dane Osobowe - takie jak Państwa imię i nazwisko oraz adres e-mail - przekazane w związku z wysyłaniem takich informacji). Korzystając z tej funkcji potwierdzają Państwo, że są uprawnieni do wykorzystywania i przekazywania BWI - na potrzeby realizacji tego celu - imienia i nazwiska oraz adresu e-mail odbiorcy wiadomości. BWI nie będzie dążyć do wykorzystania Danych Osobowych odbiorcy wiadomości do jakiegokolwiek celu innego niż umożliwienie wysłania ww. e-maila, chyba że BWI ujawni Państwu taki inny cel w czasie przekazywania nam takich Danych Osobowych, lub chyba że spółka BWI pozyskała takie Dane Osobowe w sposób niezależny, przy zastosowaniu innych metod.
 • Karta kredytowa marek partnerskich.  W celu promowania markowej karty kredytowej Best Western oraz w celu dokonania oceny, czy spełniają Państwo warunki jej uzyskania.   
 • Dodatkowe sposoby wykorzystania.  BWI może także wykorzystywać Państwa Dane Osobowe na inne sposoby wymienione w momencie przekazywania takich danych do BWI, lub też w innych celach, za Państwa zgodą.

W JAKI SPOSÓB BWI UDOSTĘPNIA I UJAWNIA DANE OSOBOWE

 • Podmioty Zależne BWI. BWI może udostępniać Państwa Dane Osobowe Podmiotom Zależnym BWI, by umożliwić im wykorzystywanie takich Danych Osobowych do celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. Podmioty Zależne BWI są zobowiązane chronić Państwa Dane Osobowe, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie takimi wspólnie wykorzystywanymi Danymi Osobowymi jest BWI.
 • Hotele Licencjonowane, Podmioty Powiązane oraz strony trzecie. BWI może także udostępniać Państwa Dane Osobowe Hotelom Licencjonowanym, Podmiotom Powiązanym oraz innym stronom trzecim na całym świecie, dla celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności (np. w celu przesłania danych dotyczących Państwa rezerwacji odpowiedniemu Hotelowi Licencjonowanemu lub Podmiotowi Powiązanemu, w celu przekazania Hotelom Licencjonowanym, Podmiotom Powiązanym lub innym stronom trzecim informacji o nagrodach, punktach lub kredytach zdobytych przez Państwa w związku z programem BWR oraz w celu umożliwienia Hotelom Licencjonowanym, Podmiotom Powiązanym oraz stronom trzecim określenia, czy spełniają Państwo warunki do skorzystania, i/lub poinformowania Państwa, jeśli wyrazili Państwo taką zgodę, o produktach, programach, usługach i promocjach, które w ich przekonaniu mogłyby Państwa zainteresować).
 • Zewnętrzni dostawcy usług. BWI korzysta z licznych zewnętrznych dostawców usług oferujących w naszym imieniu określone produkty i usługi, w tym usługi dotyczące rezerwacji, przetwarzania danych kart kredytowych/płatności i fakturowania, usług informatycznych, obsługi klienta, usług zapewniających dostawę poczty e-mail, usług w zakresie komunikacji i dostarczania materiałów promocyjnych i marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej, zarządzania badaniami ankietowymi gości oraz Promocjami, administracji, analizy danych i inne podobne usługi. BWI może udostępniać Państwa Dane Osobowe w celu umożliwienia takim stronom trzecim świadczenia tego rodzaju usług, lub w zakresie niezbędnym do prowadzenia bieżącej działalności BWI, w tym dla funkcjonowania programów takich jak BWR i Best Western Travel Card. Ilekroć BWI zleca przetwarzanie Państwa Danych Osobowych stronom trzecim bądź przekazuje Państwa Dane Osobowe zewnętrznym dostawcom usług, BWI wymaga od takich stron trzecich, by chroniły Państwa Dane Osobowe z zastosowaniem uzasadnionych środków bezpieczeństwa, oraz by ograniczyły ich wykorzystanie wyłącznie do celów, dla jakich spółka BWI ujawniła im takie dane.
 • Partnerzy BWR. BWI może także udostępniać Państwa Dane Osobowe spółkom, z którymi nawiązaliśmy współpracę partnerską lub które uczestniczą w programie BWR, w celu umożliwienia Państwu zdobywania i wykorzystywania nagród, punktów lub kredytów w związku z Państwa członkostwem w BWR oraz zgodnie z określonymi przez Państwa preferencjami dotyczącym ich zdobywania i wykorzystywania (np. wybór konkretnej partnerskiej linii lotniczej, za pośrednictwem której można gromadzić punkty BWR).
 • Promocje. Dane Osobowe podane w związku z Promocjami mogą być udostępniane zewnętrznym sponsorom takich Promocji (bez względu na to, czy organizatorem takich Promocji jest BWI, czy też nie) lub w inny sposób, zgodnie z regulaminem danej Promocji.
 • Cesja. W przypadku jakiejkolwiek reorganizacji, fuzji, sprzedaży, ustanowienia spółki joint venture, cesji, przeniesienia lub innego rozporządzenia całością lub dowolną częścią przedsiębiorstwa, aktywów bądź kapitału akcyjnego BWI lub Podmiotów Zależnych BWI (w tym w związku z upadłością lub podobnym postępowaniem), BWI może przekazać dowolne informacje pozyskane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Każdy następca prawny, cesjonariusz lub beneficjent może wykorzystywać Państwa Dane Osobowe zgodnie z zapisami niniejszej Polityki Prywatności.
 • Fora sieci społecznościowych. BWI może udostępniać usługi interaktywne (np. tablice ogłoszeniowe, fora dyskusyjne i blogi), za pośrednictwem których mogą Państwo umieszczać na Witrynie informacje i materiały. Prosimy pamiętać o tym, że wszelkie informacje ujawnione za pośrednictwem takich usług, stają się informacjami ogólnodostępnymi i mogą być dostępne dla odwiedzających Witrynę oraz dla ogółu społeczeństwa. Nakłaniamy to zachowania dyskrecji i ostrożności przy podejmowaniu decyzji o ujawnianiu swoich Danych Osobowych lub dowolnych innych informacji za pośrednictwem tychże usług. Jeśli dobrowolnie zdecydują się Państwo ujawnić swoje Dane Osobowe poprzez takie forum, mogą się one stać dostępne dla ogółu odbiorców i zostać wykorzystane przez inne podmioty w dowolnym celu.
 • Organy ochrony porządku publicznego; nagłe wypadki; zgodność z prawem. BWI może ujawnić Państwa Dane Osobowe: (i) kiedy ma powody ku temu, by sądzić, że jest to konieczne w celu identyfikacji, nawiązania kontaktu lub podjęcia kroków prawnych wobec osób lub podmiotów, które mogą wyrządzać szkodę Państwu, BWI, Podmiotom Zależnym BWI, Hotelom Licencjonowanym, Podmiotom Zależnym bądź innym podmiotom; (ii) kiedy sądzi, że wymaga tego odpowiedni przepis prawa lub regulacja (włącznie z przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi poza terytorium Państwa kraju zamieszkania); (iii) gdy wynika to z wezwania do sądu, nakazu sądowego lub postępowania prawnego; (iv) w celu dowiedzenia lub wykonania praw BWI, obrony przed roszczeniami prawnymi lub w celu ochrony działalności BWI bądź Podmiotów Zależnych BWI, Hoteli Licencjonowanych lub Podmiotów Powiązanych; (v) w celu ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności BWI, Podmiotów Zależnych BWI, Hoteli Licencjonowanych, Podmiotów Powiązanych, Państwa lub innych podmiotów; (vi) w celu zbadania, zapobiegania lub podjęcia kroków przy podejrzeniu prowadzenia nielegalnych działań; (vii) w celu zbadania, zapobiegania lub podjęcia kroków przy podejrzeniu popełnienia oszustwa; (viii) w celu zbadania, zapobiegania lub podjęcia kroków w odniesieniu do sytuacji obejmujących potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa fizycznego dowolnej osoby; (ix) w celu zbadania, zapobiegania lub podjęcia kroków w przypadku naruszenia naszych Warunków użytkowania lub innych umów lub polityk, lub (x) w innych sytuacjach, gdy jest to wymagane lub dozwolone przepisami prawa.
 • Autoryzacja kredytu. w przypadku złożenia przez Państwa wniosku o markową kartę kredytową Best Western, Państwa Dane Osobowe zostaną wykorzystane i ujawnione odpowiednim stronom trzecim, zgodnie z obowiązującym prawem, w celu określenia, czy spełniają Państwo warunki uzyskania takiej karty kredytowej, oraz czy wystawca karty przyzna Państwu i/lub utrzyma linię kredytową.
 • Odpowiedzialność związana z przekazywaniem informacji. Jeśli dostawca usług, który otrzymuje od BWI Dane Osobowe na temat osoby z terytorium UE, podejmie działanie sprzeczne z zasadami “Tarczy Prywatności” UE-USA, spółka BWI ponosi odpowiedzialność za takie działania, chyba że dowiedzie, że nie jest odpowiedzialna za ich spowodowanie.

DANE NIEOSOBOWE

BWI może także gromadzić „Dane Nieosobowe”, to znaczy dane zbiorcze i/lub anonimowe, dane demograficzne oraz wszelkie inne informacje, które nie ujawniają Państwa tożsamości. Ponieważ Dane Nieosobowe nie pozwalają na identyfikację Państwa osoby, BWI może wykorzystywać takie informacje i udostępniać je Podmiotom Zależnym BWI, Hotelom Licencjonowanym, Podmiotom Powiązanym oraz innym stronom trzecim w dowolnym celu, w tym, między innymi, w celu umożliwienia lub poprawy Państwa aktualnego dostępu do i korzystania z naszej Witryny, jak najlepszego dopasowania naszych usług do Państwa zainteresowań, analizy wzorców odwiedzin, rozszerzenia zakresu i poprawy standardów obsługi klienta, jak również dla innych naszych celów biznesowych. Podczas korzystania przez Państwa z Witryny, BWI i nasi dostawcy usług mogą gromadzić określone Dane Nieosobowe, takie jak rodzaj Państwa komputera (Windows lub Macintosh), rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego, przeglądarka i wersja przeglądarki, polegając na technologii automatycznego gromadzenia danych. 

Dodatkowo, BWI może zaangażować zewnętrznych dostawców usług śledzenia i usług reklamowych, by w imieniu BWI śledzili i analizowali sposób użytkowania przez Państwa naszej Witryny, poprzez wykorzystanie takich technologii automatycznego gromadzenia danych. Takie strony trzecie gromadzą i udostępniają BWI, zgodnie z wyrażonym przez BWI zapotrzebowaniem, informacje o użytkowaniu Witryny dotyczące odwiedzin na naszej Witrynie, mierzą i badają skuteczność naszych reklam, śledzą użytkowanie stron oraz ścieżki poruszania się w trakcie odwiedzin na naszej Witrynie, pomagają BWI w targetowaniu i śledzeniu użytkowania internetowych banerów reklamowych BWI na naszej Witrynie i na innych witrynach, oraz śledzą użytkowanie innych linków prowadzących z witryn naszych partnerów marketingowych na naszą Witrynę. BWI nie kontroluje technologii śledzenia stosowanych przez takie strony trzecie ani sposobu ich wykorzystania. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących reklam lub innych treści celowanych, należy skontaktować się bezpośrednio z danym dostawcą. 
 

COOKIES

BWI może także gromadzić informacje związane z cookies. Cookie jest prostym plikiem tekstowym zapisywanym na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym przez serwer witryny internetowej. Zawiera on anonimowe informacje, np. unikalny identyfikator i nazwę witryny internetowej, jak również numery i cyfry. Dzięki cookies witryna internetowa pamięta Państwa preferencje oraz przedmioty umieszczone przez Państwa w koszyku. Większość przeglądarek poinformuje Państwa, jak zaprzestać akceptowania nowych plików cookies, jak otrzymywać powiadomienia o otrzymaniu nowego pliku cookie oraz jak wyłączyć istniejące pliki cookies. Wszystkie tego rodzaju informacje powinny znajdować się w zakładce „Pomoc” Państwa przeglądarki. Mogą Państwo odwiedzić także witrynę Www.Allaboutcookies.Org, gdzie znajdują się wyczerpujące informacje na temat sposobów wyłączania cookies dla wielu różnych przeglądarek internetowych.  Zwracamy uwagę, że jeśli wyłączą lub odrzucą Państwo cookies, niektóre elementy tej Witryny mogą stać się niedostępne lub mogą nie funkcjonować poprawnie.

 

ADRESY IP


Adres IP jest to numer, który Dostawca Usług Internetowych automatycznie przypisuje do komputera, z którego korzystają Państwo odwiedzając Witrynę. Numer ten jest identyfikowany i automatycznie rejestrowany w naszych plikach dziennika serwera przy okazji każdych odwiedzin Witryny. Rejestrowane są także informacje dotyczące czasu każdej wizyty oraz stron, które zostały odwiedzone. Gromadzenie adresów IP jest standardową praktyką w Internecie i robi to automatycznie wiele witryn internetowych. BWI wykorzystuje adresy IP do celów takich jak określenie intensywności wykorzystania Witryny, pomoc w diagnozowaniu problemów z serwerem, walidacja sesji legalnego użytkownika przez Google® captcha oraz zarządzanie Witryną. Zwracamy uwagę, że BWI traktuje adresy IP, pliki dziennika serwera oraz powiązane z nimi informacje jako Dane Nieosobowe, z wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy prawa wymagają odmiennego postępowania.

ZAKAZ ŚLEDZENIA

Państwa przeglądarka może umożliwiać określenie, czy chcą Państwo zezwalać  witrynom internetowym na gromadzenie informacji o Państwa aktywności w sieci, podczas odwiedzania różnych witryn lub serwisów internetowych. Nasza Witryna nie reaguje obecnie na polecenie „Nie Śledź” lub na inne podobne  ustawienia wybrane przez użytkownika w przeglądarce i może nadal gromadzić informacje w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności. Zgodnie z postanowieniami punktu „Dane Nieosobowe” powyżej, BWI umożliwia Państwu jednak wybór zakresu gromadzonych informacji poprzez dopasowanie ustawień cookies w Państwa przeglądarce.

WITRYNY STRON TRZECICH

Na Witrynie mogą znajdować się linki do witryn internetowych stron trzecich. Owe podlinkowane witryny (które mogą obejmować witryny internetowe Hoteli Licencjonowanych, Podmiotów Powiązanych oraz różnych partnerów programu BWR bądź innych stron trzecich) pozostają poza kontrolą BWI i BWI nie odpowiada za praktyki w zakresie ochrony prywatności ani za zawartość wszelkich takich podlinkowanych witryn (lub dowolnych linków umieszczonych na dowolnej podlinkowanej witrynie). BWI zamieszcza takie linki wyłącznie jako udogodnienie, zaś umieszczenie linku na Witrynie nie sugeruje poparcia BWI lub Podmiotów Zależnych BWI dla takiej podlinkowanej witryny. Jeżeli zdecydują się Państwo wejść na dowolną witrynę internetową strony trzeciej z wykorzystaniem linku na Witrynie, robią to Państwo na własne ryzyko oraz zgadzają się Państwo na warunki użytkowania oraz politykę prywatności takiej witryny. Jeśli podają Państwo jakiekolwiek Dane Osobowe za pośrednictwem takiej witryny internetowej strony trzeciej, Państwa Dane Osobowe będą traktowane zgodnie z polityką prywatności takiej strony trzeciej.   
 

BEZPIECZEŃSTWO

Ponieważ BWI przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa Państwa Danych Osobowych, wdrożyliśmy środki bezpieczeństwa, które zabezpieczają przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem Danych Osobowych. Dane Osobowe, które BWI pozyskuje od Państwa online są przechowywane przez nas i/lub naszych dostawców usług oraz chronione przy użyciu kombinacji fizycznej i elektronicznej kontroli dostępu, technologii firewall i innych środków bezpieczeństwa. Takie środki bezpieczeństwa nie są jednak w stanie w pełni zapobiec utracie, dostępowi, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie Danych Osobowych. W przypadkach wymaganych prawem, BWI powiadomi Państwa o wszelkiej takiej utracie, dostępie, niewłaściwym wykorzystaniu lub zmianie Danych Osobowych, które to sytuacje mogą mieć wpływ na Państwa, tak by umożliwić Państwu podjęcie stosowych działań w celu ochrony swoich praw. BWI może powiadomić Państwa listownie, e-mailem lub telefonicznie, jeśli zezwala na to prawo.

Prosimy, by nie przesyłali nam Państwo swoich Danych Dotyczących Płatności lub Danych Wrażliwych e-mailem ani przy użyciu miejsc do tego nieprzeznaczonych (np. podanie numeru karty kredytowej w polu „uwagi”). Jeżeli mają Państwo podstawy ku temu, by sądzić, że Państwa kontakty z BWI nie przebiegają w sposób bezpieczny (np. jeśli odnoszą Państwo wrażenie, że zagrożone jest bezpieczeństwo dowolnego konta, jakie u nas posiadają), muszą Państwo niezwłocznie powiadomić BWI o potencjalnym problemie, kontaktując się z naszym Działem Obsługi Klienta, w sposób określony w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności. Zwracamy uwagę, że jeśli powiadomią Państwo nas za pośrednictwem poczty tradycyjnej, może to wydłużyć czas reakcji BWI na ewentualny problem.

PAŃSTWA WYBORY

Do Państwa należy wybór, jakie Dane Osobowe (jeśli w ogóle jakiekolwiek) życzą sobie Państwo nam podać. Jeśli jednak postanowią Państwo nie przekazywać niektórych szczegółów, może to wpłynąć na interakcję z BWI. Na przykład BWI nie może przyjąć rezerwacji bez podania imienia i nazwiska, a jeżeli nie będziemy mogli ujawnić Państwa Danych Osobowych Hotelom Licencjonowanym lub Podmiotom Powiązanym, możemy nie być w stanie zapewnić Państwu wszystkich lub niektórych usług związanych z rezerwacjami, lub tez innych usług bądź korzyści związanych z członkostwem w programach lojalnościowych. Jeśli spółka BWI nie będzie mogła ujawnić Państwa Danych Osobowych stronom trzecim, takim jak Partnerzy BWR (np. linie lotnicze, wystawcy kart lub inne strony trzecie), możemy nie być w stanie zapewnić Państwu wszystkich spośród dostępnych usług programu członkowskiego (np. zbieranie punktów lojalnościowych w takich firmach) lub usługi takie będą świadczone z opóźnieniem. Dołożymy wszelkich starań, by dostosować się do Państwa prośby tak szybko, jak tylko będzie to możliwe.

W niektórych jurysdykcjach przepisy dotyczące poufności danych lub inne przepisy prawa mogą wymagać od BWI uzyskania Państwa zgody przed wysłaniem informacji, o które się Państwo do nas zwrócili. W pewnych okolicznościach Państwa zgoda może mieć charakter dorozumiany (np. kiedy komunikacja jest niezbędna w celu spełnienia Państwa prośby i/lub kiedy dobrowolnie podali Państwo BWI dane w celu ich wykorzystania). W innych przypadkach może pojawić się wymóg uzyskania przez BWI Państwa wyraźnej zgody (np. jeżeli gromadzone informacje są traktowane zgodnie z obowiązującymi przepisami jako Dane Wrażliwe).

Jeśli nie życzą sobie Państwo, by spółka BWI wykorzystywała Państwa dane kontaktowe w celu promowania naszych własnych produktów lub usług bądź produktów lub usług stron trzecich, mogą Państwo zrezygnować z dowolnego lub wszystkich takich kontaktów promocyjnych lub wycofać swoją wcześniejszą zgodę, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta BWI, zgodnie z instrukcjami zawartymi w punkcie „Kontakt z BWI” w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności. Jeśli otrzymali Państwo od BWI e-mail promocyjny, a nie życzą sobie Państwo już otrzymywać takich e-maili, mogą Państwo zrezygnować z nich, korzystając z funkcji wypisania się dostępnej w otrzymanym od BWI e-mailu. Zwracamy uwagę, że przy wypisaniu się z otrzymywania promocyjnych e-maili od BWI Państwa dane kontaktowe zostaną „zablokowane”, a nie  usunięte. Dzięki temu Państwa prośba zostanie zarejestrowana i zachowana do momentu dostarczenia, w późniejszym terminie, zgody, która unieważni Państwa wcześniejszą decyzję. 

Jeżeli posiadają Państwo konto w programie BWR, BWI poprosi o wskazanie preferencji dotyczących sposobu komunikacji w momencie nabycia praw członkowskich w programie BWR. Po wskazaniu preferencji można je zmienić, logując się na swoje konto.

Zwracamy uwagę, że jeśli zrezygnują Państwo w sposób opisany powyżej, BWI nie będzie w stanie usunąć Państwa Danych Osobowych z baz danych Hoteli Licencjonowanych, Podmiotów Powiązanych lub innych stron trzecich, którym BWI zdążyło już udostępnić Państwa Dane Osobowe.

PRAWO DO DOSTĘPU I MODYFIKACJI

BWI może umożliwić Państwu wgląd do niektórych Danych Osobowych za pośrednictwem Witryny lub przy użyciu innych sposobów dostępnych online. Informacja o dostępnych online sposobach wglądu w Państwa Dane Osobowe zasadniczo znajduje się na Witrynie lub w materiałach drukowanych, na których tego typu Dane Osobowe zostały po raz pierwszy przekazane.

Zgodnie z obowiązującym prawem, mogą Państwo zażądać dostępu, usunięcia lub modyfikacji swoich Danych Osobowych przetwarzanych przez BWI oraz, w stosownych przypadkach, zażądać od BWI aktualizacji takich Danych Osobowych, gdy w Państwa przekonaniu są one niekompletne, nieścisłe lub nieaktualne. Mogą Państwo także zwrócić się do BWI z zapytaniem, czy przetwarza dotyczące Państwa Dane Osobowe. Choć BWI, działając w dobrej wierze, podejmie starania, by spełnić Państwa żądanie, w zależności od okoliczności możemy nie być w stanie dostarczyć, usunąć lub zmienić Państwa Danych Osobowych. Na przykład BWI może nie być w stanie zmienić, dostarczyć lub usunąć dotyczących Państwa Danych Osobowych, jeśli stanowiłoby to nadmierne obciążenie lub koszt, lub wymagałoby od BWI także zmiany informacji odnoszących się do innej osoby. Ponadto, w pewnych okolicznościach, zgodnie z obowiązującym prawem, mogą Państwo żądać od BWI zaprzestania wykorzystywania swoich Danych Osobowych, uzasadniając to tym, że takie Dane Osobowe zostały pozyskane w niewłaściwy sposób lub były wykorzystywane z naruszeniem prawa. BWI uzna takie żądanie zgodnie z wymogami i w czasie określonym obowiązującymi przepisami prawa i, jeżeli będzie to dozwolone prawem, może obciążyć Państwa stosowną opłatą na pokrycie kosztów spełnienia Państwa żądania.

Wymienione powyżej żądania należy przedstawić na piśmie do Działu Obsługi Klienta BWI, zgodnie z postanowieniami punktu „Kontakt z BWI” w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności. Żądanie powinno zawierać Państwa imię i nazwisko, adres i numer telefonu oraz kopię dokumentu potwierdzającego Państwa tożsamość (np. dowodu osobistego lub paszportu), tak by spółka BWI mogła upewnić się co do Państwa tożsamości i stwierdzić, czy posiada jakiekolwiek dotyczące Państwa Dane Osobowe, lub na wypadek, gdyby spółka BWI musiała skontaktować się z Państwem w celu uzyskania dodatkowych informacji potrzebnych do stwierdzenia powyższego.

PRZECHOWYWANIE DANYCH ORAZ OGRANICZANIE ICH ZAKRESU DO NIEZBĘDNEGO MINIMUM

BWI gromadzi tylko Dane Osobowe, które uważa za niezbędne w celu świadczenia oczekiwanych przez Państwa usług oraz w celu skorzystania ze swoich praw i dopełnienia obowiązków określonych w niniejszej Polityce Prywatności. BWI będzie przechowywać Państwa Dane Osobowe jedynie tak długo, jak będą nam one potrzebne do celów, do których są przez nas gromadzone, lub tak długo, jak jest to dopuszczalne przepisami prawa.

UŻYTKOWANIE WITRYNY PRZEZ OSOBY NIELETNIE

Witryna nie jest przeznaczona do użytkowania przez osoby nieletnie (zgodnie z definicją zawartą w obowiązujących przepisach prawa) i prosimy, by takie osoby nie przekazywały za pośrednictwem Witryny żadnych Danych Osobowych. Jeśli spółka BWI dowie się, że uzyskała lub otrzymała Dane Osobowe od osoby nieletniej poniżej 13 roku życia bez poświadczenia zgody rodziców, BWI usunie takie informacje. Jeśli sądzą Państwo, że BWI może posiadać jakiekolwiek informacje od lub na temat osoby nieletniej poniżej 13 roku życia, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta BWI, zgodnie z postanowieniami punktu „Kontakt z BWI” w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności.

TARCZA PRYWATNOŚCI UE-USA

BWI przestrzega zasad „Tarczy Prywatności” UE-USA oraz zasad „Bezpiecznej Przystani” USA-Szwajcaria określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych, dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania Danych Osobowych z krajów członkowskich Unii Europejskiej i Szwajcarii. BWI przeprowadza właśnie proces samocertyfikacji przestrzegania przez BWI zasad „Tarczy Prywatności” w zakresie powiadomień, wyboru, dalszego przekazywania, bezpieczeństwa, integralności danych, dostępu do nich oraz egzekwowania dotyczących ich postanowień. Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat programu „Tarcza Prywatności” oraz zapoznać się z certyfikatem BWI po jego zatwierdzeniu przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych, prosimy wejść na stronę Http://Www.Privacyshield.Gov. Zwracamy uwagę, że naruszenie przez BWI zobowiązań dotyczących „Tarczy Prywatności” może stać się przedmiotem dochodzenia ze strony Federalnej Komisji Handlu i/lub Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. 

Jeśli uważają Państwo, że spółka BWI posłużyła się Państwa Danymi Osobowymi w sposób niewłaściwy, z naruszeniem Zasad Prywatności „Tarczy Prywatności”, prosimy o kontakt z BWI poprzez Dział Obsługi Klienta, z podaniem pisemnego opisu reklamacji. Po otrzymaniu takiego pisemnego opisu przedstawiciel Działu Obsługi Klienta BWI skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia czasu i sposobu przedyskutowania Państwa reklamacji. BWI przykłada dużą wagę do wszystkich uzasadnionych reklamacji dotyczących przestrzegania przez BWI niniejszej Polityki Prywatności oraz Zasad Prywatności „Tarczy Prywatności” i w dobrej wierze podejmie wysiłek prowadzenia komunikacji w celu rozpatrzenia takich reklamacji. W przypadku braku rozstrzygnięcia reklamacji z tytułu Zasad Prywatności „Tarczy Prywatności”, spółka BWI zgodziła się uczestniczyć w niezależnym programie rozstrzygania sporów – JAMS. Jeśli Państwa reklamacja nie została uznana w terminie lub jeśli nie są Państwo zadowoloni ze sposobu rozpatrzenia Państwa reklamacji przez BWI, odsyłamy do witryny internetowej Programu JAMS pod adresem https://jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-or-safe-harbor-claim gdzie można uzyskać więcej informacji i/lub złożyć odpowiednią skargę.

JURYSDYKCJA / PRZEKAZYWANIE DANYCH

Zarówno Witryna, jak i BWI działają z terytorium Stanów Zjednoczonych, zgodnie z przepisami prawa Stanów Zjednoczonych, zaś osoby odwiedzające Witrynę, przekazujące BWI Dane Osobowe, w inny sposób wyrażające zgodę na otrzymywanie od BWI informacji marketingowych lub innych, powinny mieć świadomość, że przepisy prawa Stanów Zjednoczonych mogą różnić się od przepisów prawa w kraju zamieszkania tychże osób. BWI nie zapewnia ani nie gwarantuje, że Witryna lub jakakolwiek jej część jest odpowiednia lub możliwa do użytkowania w jakiejkolwiek konkretnej jurysdykcji. Osoby odwiedzające Witrynę robią to z własnej inicjatywy i na własne ryzyko oraz są odpowiedzialne za stosowanie się do wszystkich lokalnych przepisów prawa, zasad i regulacji. BWI może ograniczyć dostępność Witryny, w całości lub w części, dla dowolnie wybranej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji, w dowolnym czasie i według własnego uznania. Przekazując BWI jakiekolwiek Dane Osobowe wyrażają Państwo zgodę na przekazywanie takich Danych Osobowych do i przetwarzanie takich Danych Osobowych w krajach innych niż Państwa kraj zamieszkania, w tym w krajach, które mogą zapewniać inny poziom bezpieczeństwa danych niż ten obowiązujący w Państwa kraju zamieszkania, włącznie ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie BWI ma siedzibę. Ponadto, jeśli spółka BWI będzie musiała przekazać jakiekolwiek Dane Osobowe Hotelom Licencjonowanym, Podmiotom Powiązanym lub innym stronom trzecim zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, informujemy, że takie podmioty mogą mieć, lub też nie, swoje siedziby w krajach uznawanych za „kompetentne” zgodnie z dyrektywą UE w sprawie ochrony danych lub zgodnie z innymi przepisami prawa.

Użytkownicy z Kalifornii: prawo ochrony prywatności obowiązujące w Kalifornii

Kalifornijska ustawa „Shine the Light”, sekcja 1798.83 Kodeksu Cywilnego, wymaga od niektórych firm, by udzielały odpowiedzi na pytania klientów z Kalifornii, dotyczące praktyk biznesowych związanych z ujawnianiem danych osobowych stron trzecim, na potrzeby realizacji przez te strony trzecie działań z zakresu marketingu bezpośredniego. Firmy takie mogą alternatywnie prowadzić politykę nieujawniania Danych Osobowych swoich klientów stronom trzecim na potrzeby realizacji przez te strony trzecie działań z zakresu marketingu bezpośredniego, jeśli dany klient wyraził wolę rezygnacji z takiego udostępniania informacji. BWI prowadzi taką właśnie politykę. Mogą Państwo zrezygnować z udostępniania informacji lub dowiedzieć się, jakie prawa przysługują Państwu w oparciu o sekcję 1798.83 Kodeksu Cywilnego Kalifornii, wysyłając do BWI e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta BWI, w sposób określony poniżej w punkcie „Kontakt z BWI”. Zwracamy uwagę, że w celu zrealizowania niektórych nagród musimy udostępnić Państwa Dane Podmiotom Zależnym BWI, Podmiotom Powiązanym lub zewnętrznym dostawcom usług. Ponadto, jeśli dokonują Państwo rezerwacji lub rejestracji w Hotelu Licencjonowanym lub za pośrednictwem Podmiotu Powiązanego, przekazują Państwo swoje dane bezpośrednio temu Hotelowi Licencjonowanemu lub Podmiotowi Powiązanemu, zaś ograniczenia zawarte w tej Sekcji nie obowiązują BWI w odniesieniu do takich danych. Prosimy stosować się do instrukcji przekazanych przez zewnętrznych dostawców usług w celu rezygnacji z otrzymywania od nich wiadomości. Jeśli dokonali Państwo rezygnacji w sposób opisany powyżej, a później zainicjują Państwo transakcję, która wymaga od BWI ponownego udostępnienia Państwa danych takiej stronie trzeciej, wówczas poprzednia rezygnacja nie będzie miała zastosowania. 

KONTAKT Z BWI

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub pragną Państwo uaktualnić swoje dane bądź zmienić preferencje dotyczące sposobu komunikacji, prosimy o kontakt z nami e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie na numer 800-528-1238 lub listownie na następujący adres:

Best Western International, Inc.
Customer Care Department
P.O. Box 10203
Phoenix, AZ 85064
DW: Customer Care

Zwracamy uwagę, że komunikacja drogą e-mailową nie zawsze jest bezpieczna; dlatego też nie należy zamieszczać Danych Dotyczących Płatności lub Danych Wrażliwych w korespondencji przesyłanej do BWI e-mailem. 

ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI

BWI zastrzega sobie prawo do zmian, modyfikacji lub uzupełnień niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym terminie. Informacja o dacie ostatniej korekty niniejszej Polityki Prywatności znajduje się na górze tej strony. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszej Polityce Prywatności, BWI zamieści na Witrynie informację o zmianie praktyk w zakresie prywatności i zapewni link do nowej polityki prywatności. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian dotyczących sposobu wykorzystywania przez BWI Państwa Danych Osobowych, BWI powiadomi Państwa o tym e-mailem przesłanym na adres podany na Państwa koncie (jeśli taki istnieje) i/lub poprzez powiadomienie na stronie głównej Witryny, a także umożliwi Państwu rezygnację z takiego nowego lub odmiennego sposobu wykorzystania Danych Osobowych. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie w momencie opublikowania skorygowanej Polityki Prywatności na Witrynie. Użytkowanie Witryny po takich zmianach jest uważane za wyrażenie przez Państwa akceptacji takiej skorygowanej Polityki Prywatności, która wówczas obowiązuje.

Menu

 Polski
Menu