Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PONIŻSZYCH WARUNKÓW PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ WITRYNY

UMOWA UŻYTKOWANIA

Użytkownik niniejszym potwierdza, że ma co najmniej 18 lat oraz posiada zdolność prawną do wchodzenia na niniejszą Witrynę Internetową („Witryna”) oraz do użytkowania Witryny, jak również danych i informacji na niej zawartych (razem „Treści”), zgodnie z przedstawionymi poniżej warunkami („Warunki Użytkowania”). Potwierdzają Państwo, że ponoszą finansową odpowiedzialność za całokształt Państwa użytkowania niniejszej Witryny. Potwierdzają również, że będą nadzorować małoletnich korzystających z niniejszej Witryny pod ich nazwiskiem lub przez ich konto. Potwierdzają także, że wszystkie informacje przekazywane przez Państwa lub członków Państwa gospodarstwa domowego w trakcie użytkowania niniejszej Witryny są prawdziwe i dokładne. Potwierdzają też, że dostępne na tej Witrynie rozwiązania służące rezerwacji będą wykorzystywane wyłącznie w celu dokonywania prawidłowych rezerwacji lub zakupów dla Państwa lub dla innej osoby, w imieniu której są Państwo prawnie upoważnieni występować. Rozumieją Państwo, że nadużywanie lub niewłaściwe używanie dostępnych na tej Witrynie rozwiązań służących rezerwacji może skutkować odmówieniem Państwu dostępu do takich rozwiązań. W przypadku rezerwacji lub innych usług, za które mogą zostać naliczone opłaty, potwierdzają Państwo, że będą przestrzegać nałożonych na ten zakup warunków, w tym, między innymi, uregulują wszystkie płatności w terminie i zgodnie ze wszystkimi zasadami i ograniczeniami w zakresie dostępności cen, produktów i usług. Będą Państwo ponosić całkowitą odpowiedzialność za wszystkie opłaty, cła i podatki będące wynikiem korzystania z niniejszej Witryny.

Jeśli otrzymali Państwo login i hasło, to są przeznaczone wyłącznie do Państwa osobistego użytku. Nie mogą Państwo zdradzać swojego loginu i hasła jakiejkolwiek innej osobie lub pozwalać jakiejkolwiek innej osobie korzystać z Państwa loginu i hasła w celu uzyskania dostępu do Witryny. Odpowiadają Państwo za utrzymanie w tajemnicy i zabezpieczenie swojego loginu i hasła i przyjmują odpowiedzialność za wszystkie działania, jakie nastąpią z użyciem Państwa konta lub hasła. O naruszeniu bezpieczeństwa Państwa loginu lub hasła należy niezwłocznie powiadomić Best Western International.

Best Western International zastrzega sobie prawo do dokonania, w dowolnym terminie, zmiany warunków, regulaminów i powiadomień, w oparciu o które Treści i Witryna są oferowane. Możemy zmienić niniejsze warunki korzystania w dowolnym momencie poprzez wprowadzenie poprawek na tej stronie. Powinni Państwo od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby odnotować ewentualne dokonane przez nas zmiany, ponieważ są one dla Państwa wiążące. Niektóre z postanowień zawartych w niniejszych warunkach korzystania mogą być także zastąpione przez postanowienia lub powiadomienia opublikowane w innych miejscach na naszej Witrynie.

LICENCJA I DOSTĘP DO WITRYNY

Best Western International udziela Państwu ograniczonej, odwoływalnej i niewyłącznej licencji na dostęp i korzystanie na własny użytek z niniejszej Witryny i Treści, wyłącznie w celu zdobycia informacji na temat rezerwacji związanych z podróżą lub ich dokonania oraz uzyskania informacji i skorzystania z usług powiązanych, w tym usług związanych z zapisaniem się do programu Best Western Rewards® lub zarządzaniem swoim członkostwem w tym programie. Ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane w związku z niniejszą ograniczoną licencją i Państwa dostępem oraz użytkowaniem niniejszej Witryny. Prawo dostępu do Witryny jest udzielane wyłącznie konkretnej osobie. Nie mogą Państwo upoważniać żadnej innej będącej osobą trzecią osoby fizycznej, podmiotu lub usługi do dostępu lub korzystania z Witryny w Państwa imieniu. Nie mogą Państwo pobierać (nie dotyczy to pamięci podręcznej) lub modyfikować niniejszej Witryny lub dowolnej jej części, chyba że działania takie są wykonywane za jednoznaczną pisemną zgodą Best Western International. Niniejsza licencja nie obejmuje: (a) jakiejkolwiek odsprzedaży lub komercyjnego wykorzystania niniejszej Witryny lub jej zawartości; (b) jakiegokolwiek gromadzenia i wykorzystania wykazu hoteli, ich opisów lub cen; (c) wykorzystywania jakichkolwiek zapożyczeń z niniejszej Strony lub jej zawartości; lub (d) używania jakiejkolwiek techniki eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi zbierania lub ekstrakcji danych. Niniejsza Witryna ani żadna jej część nie mogą być reprodukowane, powielane, kopiowane, sprzedawane, odsprzedawane, odwiedzane lub w innych sposób wykorzystywane w dowolnym celu komercyjnym bez jednoznacznej pisemnej zgody Best Western International. Nie mogą Państwo kadrować albo korzystać z technik przetwarzania w celu zamieszczenia znaku towarowego, logo lub innych informacji zastrzeżonych (w tym obrazów, tekstu, układu lub formy strony) spółki Best Western International i jej podmiotów powiązanych bez uzyskania jednoznacznej, pisemnej zgody. Nie mogą Państwo używać meta znaczników lub żadnego innego „tekstu ukrytego” wykorzystującego nazwę lub znaki towarowe Best Western International bez jednoznacznej pisemnej zgody Best Western International. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie powoduje odwołanie licencji przyznanej przez Best Western International. Otrzymują Państwo ograniczone, odwoływalne i niewyłączne prawo do tworzenia hiperłącza do strony głównej Best Western International, pod warunkiem, że taki link nie przedstawia spółki Best Western International, jej podmiotów powiązanych bądź ich produktów lub usług w sposób fałszywy, wprowadzający w błąd, uwłaczający lub inaczej obraźliwy. Nie mogą Państwo wykorzystywać żadnego logo lub innej zastrzeżonej grafiki bądź znaku towarowego Best Western International jako części owego linku, bez uzyskania jednoznacznej, pisemnej zgody. Wszystkie prawa, które nie zostały jednoznacznie przyznane w niniejszych Warunkach Użytkowania, są zastrzeżone.

CZYNY ZABRONIONE

Niniejszym potwierdzają Państwo, że nie będą: (a) kopiować, wyświetlać, modyfikować, powielać lub w inny sposób przekazywać jakichkolwiek Treści dowolnym stronom trzecim, bez uprzedniej, pisemnej zgody Best Western International; (b) ingerować w / lub zakłócać działanie sieci połączonych z Witryną; (c) wykorzystywać ani dążyć do wykorzystania jakichkolwiek urządzeń, oprogramowania lub algorytmu, które zakłócają prawidłowe funkcjonowanie Witryny lub dowolne transakcje oferowane za pośrednictwem Witryny; (d) przesyłać plików, danych lub innych Treści zawierających wirusy komputerowe, uszkodzone dane, robaki, konie trojańskie lub inne instrukcje lub wzory, które mogłyby usunąć dane lub oprogramowanie bądź doprowadzić do tego, że Witryna lub jakikolwiek sprzęt lub system stałyby się niesprawne lub nie dałoby się korzystać z nich w pełni w sposób, do którego zostały zaprojektowane; (e) przekazywać do Witryny lub za jej pośrednictwem jakichkolwiek treści, które naruszają lokalne, stanowe, regionalne, krajowe, międzynarodowe lub inne prawo; (f) przekazywać do Witryny lub za jej pośrednictwem jakichkolwiek treści, które zawierają materiały oszczercze, zniesławiające, obelżywe lub obsceniczne; lub (g) przekazywać do Witryny lub za jej pośrednictwem jakichkolwiek treści, które naruszają prawa dowolnej osoby trzeciej.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Witryna oraz umieszczone na niej Treści obejmują niektóre znaki towarowe Best Western oraz dzieła chronione prawem autorskim i mogą wykorzystywać zastrzeżone informacje lub technologie („Własność Intelektualna”). Niniejszym nie zostaje Państwu udzielona ani przyznana żadna licencja lub prawo do jakiejkolwiek Własności Intelektualnej. Powielanie lub przechowywanie Treści pozyskanych z niniejszej Witryny podlega ustawie o prawie autorskim Stanów Zjednoczonych. Best Western International jest jedynym i wyłącznym właścicielem określonych zarejestrowanych i niezarejestrowanych znaków towarowych, znaków usługowych i wspólnych znaków usługowych (zbiorczo „znaki towarowe”), w tym, między innymi:

BEST WESTERN; BEST WESTERN PLUS; BEST WESTERN PREMIER; BW; BWR; BEST WESTERN REWARDS; BEST WESTERN Vīb; Vīb; BW Premier Collection; BEST WESTERN PREMIER COLLECTION; BEST WESTERN PLUS EXECUTIVE RESIDENCY; THE WORLD'S LARGEST HOTEL CHAIN; THE WORLD’S BIGGEST HOTEL FAMILY; 1-800-WESTERN; BEST REQUESTS; BEST WESTERN VENUES; BEST WESTERN DEALS; BEST WESTERN SERVICE REWARDS; OPERATION: HOSPITALITY; BEST WESTERN E-CONCIERCE; BEST WESTERN GROUPS ADVANTAGE BEST WESTERN I CARE CLEAN; STAY WITH PEOPLE WHO CARE; BEST WESTERN STAY WITH PEOPLE WHO CARE; FOR EVERY REASON TO TRAVEL, THERE'S A BEST WESTERN; BEST CHEQUE; BEST WESTERN GETAWAY ESCAPES; BUSINESS PLUS; BEST BUSINESS WORLDWIDE; BEST WESTERN BESTRATES; GROUPS ONLINE; BEST WESTERN RIDE REWARDS; BEST WESTERN SPEED REWARDS; SLEEP AND FLY; BEST WESTERN FOR A GREENER WORLD; BEST WESTERN FOR A BETTER WORLD; BEST WESTERN I CARE; BEST WESTERN BUSINESS ADVANTAGE; BEST WESTERN TRAVEL AGENT ADVANTAGE; BEST WESTERN HOME TEAM ADVANTAGE; BEST WESTERN VACATION ADVANTAGE; REWARD IT FORWARD; BEST WESTERN TO GO; BEST WESTERN SEARCH & STAY; BEST WESTERN TRAVEL CARD; GIVE THE GIFT OF TRAVEL; THE GIFT THAT TAKES YOU PLACES; LOYALITY IS LUCRATIVE; RECOGNITION GUARANTEE; RECOGNITION GUARANTEED; BHUVANA MY SPA; BHUVANA SPA LUX; BHUVANA SPA LITE; ULTRA CLEAN; BEST BUSINESS SELECT; BEST WESTERN MARKETPLACE; BEST WESTERN MARKETPLACE YOUR FOOD AND BEVERAGE SOURCE; GROUP ADVANTAGE; RACE FAN RATE; BESTWESTERN.COM; WHEREVER LIFE TAKES YOU BEST WESTERN IS THERE; MY STAY MY WAY; MORE PERKS MORE PRIVILEGES; STATUS MATCH NO CATCH; RIDER-FRIENDLY; LET’S GET TO THE POINTS; BEST WESTERN ACADEMY; WELCOME TO THE PREMIER LIFE; BWRIDER.COM; THE ORIGINAL GLOBAL GIFT CARD; BEST WESTERN ATREA; MEMBER OF THE BEST WESTERN MOTELS; BEST WESTERN HOTELS WITH PERSONALITY; XML DIRECTCONNECT; I CARE; MORE SOUL

Wszystkie inne znaki towarowe, które nie stanowią własności Best Western International, a które pojawiają się na niniejszej Witrynie, stanowią odpowiednio własność ich właścicieli, którzy mogą lub też nie być podmiotami powiązanymi, utrzymującymi relacje  lub sponsorowanymi przez spółkę Best Western International bądź jej podmioty zależne.

Best Western International, Inc. posiada niewyłączną licencję na patenty USA o numerach 5,774,870, 6,009,412, i 6,578,012, stanowiące własność Affinion Net Patents, Inc.

LINKI DO WITRYN STRON TRZECICH

Na Witrynie mogą znajdować się linki do witryn stanowiących własność lub prowadzonych przez podmioty inne niż Best Western International. Takie linki są zamieszczane wyłącznie dla Państwa wygody. Best Western International nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za zawartość ani za politykę prywatności lub bezpieczeństwo takich witryn. Bez względu na powyższe, Best Western International w sposób szczególny zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli takie witryny: (a) naruszają jakiekolwiek prawa własności intelektualnej stron trzecich; (b) są nieścisłe, niekompletne lub wprowadzają w błąd; (c) są nieprzydatne handlowo lub niedostosowane do określonego celu; (d) nie zapewniają odpowiedniego bezpieczeństwa i prywatności; (e) zawierają wirusy lub inne elementy o niszczycielskim charakterze; lub (f) są zniesławiające lub oszczercze. Best Western International nie wyraża poparcia dla zawartości takich witryn lub jakichkolwiek produktów lub usług na nich dostępnych. Otwierając link do takich stron, robią to Państwo na własne ryzyko.

PRYWATNOŚĆ

Korzystanie z niniejszej Witryny podlega zapisom Polityki Prywatności Best Western International. Jeśli chcą Państwo zapoznać się z regulacjami dotyczącymi ochrony prywatności, które dotyczą przetwarzania przez nas danych przekazywanych za pomocą niniejszej Witryny, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności. Poprzez korzystanie z naszej Witryny wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych w sposób określony w naszej Polityce Prywatności.

POWIADOMIENIE WYMAGANE USTAWĄ O PRYWATNOŚCI W KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ (18 U.S.C. 2701-2711): NIE GWARANTUJEMY POUFNOŚCI LUB PRYWATNOŚCI JAKIEJKOLWIEK KOMUNIKACJI LUB INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH DO TEJ WITRYNY LUB JAKIEJKOLWIEK WITRYNY INTERNETOWEJ PODLINKOWANEJ NA TEJ WITRYNIE. NIE BĘDZIEMY PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRYWATNOŚĆ INFORMACJI, ADRESÓW E-MAIL, DANYCH SŁUŻĄCYCH REJESTRACJI I IDENTYFIKACJI, PRZESTRZENI DYSKOWEJ, KOMUNIKACJI, INFORMACJI POUFNYCH LUB STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ HANDLOWĄ LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ ZAWARTOŚCI PRZEKAZYWANEJ ZA POŚREDNICTWEM SIECI, DO KTÓRYCH DOSTĘP NASTĄPIŁ ZA POŚREDNICTWEM TEJ WITRYNY LUB W INNY SPOSÓB ZWIĄZANY Z UŻYTKOWANIEM TEJ WITRYNY PRZEZ PAŃSTWA.

 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to zabronione prawem, Best Western International w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności, zarówno kontraktowej, jak i deliktowej, za żadne specjalne, pośrednie lub wynikowe szkody lub ogólnie za jakiekolwiek szkody, w tym utratę zysków lub danych, wynikające z użytkowania lub działania Witryny lub Treści, bądź też z dostarczenia lub niedostarczenia przez Best Western International lub dowolnego zewnętrznego dostawcę usług, produktów lub usług związanych z Witryną. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności znajduje zastosowanie niezależnie od tego, czy podstawą wnoszonego roszczenia jest umowa, zaniedbanie czy też dowolna inna forma zabezpieczenia roszczeń, nawet jeśli spółka Best Western International została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

GWARANCJA

Z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to zabronione prawem, niniejsza Witryna oraz Treści są dostarczane „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”, bez jakiejkolwiek gwarancji, oświadczenia, warunku, zobowiązania lub postanowienia dowolnego rodzaju, wyrażonego lub dorozumianego, ustawowego lub innego, w tym, między innymi, bez gwarancji przydatności handlowej, nienaruszania własności intelektualnej lub przydatności do określonego celu. Best Western International, Inc. nie gwarantuje, że informacje, treści, grafiki, linki lub inne elementy niniejszej Witryny lub jej Treści są dokładne i kompletne. Best Western International może w dowolnym czasie i bez powiadomienia wprowadzać zmiany w Treści lub w programach, politykach bądź innych informacjach opisanych w Treści. Best Western International nie zobowiązuje się do aktualizowania Treści.

PRAWO WŁAŚCIWE

Jakiekolwiek spory lub roszczenia wynikłe z niniejszych Warunków Użytkowania lub z nimi związane, bądź też związane z użytkowaniem Witryny bądź Treści znajdujących się na niniejszej Witrynie, podlegają prawu Stanu Arizona, Stany Zjednoczone Ameryki, z wyłączeniem mocy obowiązującej przepisów kolizyjnych, i będą rozstrzygane przez sąd stanowy lub sąd federalny w Arizonie.

UNIFIKACJA/ZRZECZENIE SIĘ PRAW/KLAUZULA SALWATORYJNA

Niniejsze Warunki Użytkowania stanowią całość umowy pomiędzy stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszych Warunków Użytkowania i zastępują wszystkie wcześniejsze ustne i pisemne porozumienia i umowy. Zaniechanie lub opóźnienie ze strony Best Western International w skorzystaniu z dowolnego prawa lub zadośćuczynienia wynikającego z niniejszych Warunków Użytkowania bądź w egzekwowaniu postanowień niniejszych Warunków Użytkowania nie stanowi zrzeczenia się wyżej wymienionych. Jeśli jakakolwiek część lub postanowienie niniejszych Warunków Użytkowania okażą się wadliwe, niewykonalne lub nieważne, pozostała część pozostanie w mocy. Nagłówki służą jedynie wygodzie i pozostają bez wpływu na sposób interpretacji niniejszych Warunków Użytkowania.

POWIADOMIENIA

Wszelkie powiadomienia i oraz inna komunikacja dozwolona lub wymagana przez postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania może odbywać się drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub – jeżeli nadawcą jej Best Western International -  w drodze publikacji takiego powiadomienia na niniejszej Witrynie. Powiadomienie uważa się za przekazane w chwili otrzymania go przez użytkownika, jeśli zostało wysłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną, lub natychmiast po jego opublikowaniu na niniejszej Witrynie.

Menu

 Polski
Menu