Warunki Programu

NINIEJSZA UMOWA WYMAGA ROZWIĄZYWANIA EWENTUALNYCH SPORÓW NA DRODZE INDYWIDUALNEGO ARBITRAŻU RACZEJ NIŻ NA DRODZE SĄDOWEJ. KWESTIA TA ZOSTAŁA SZCZEGÓŁOWO OMÓWIONA PONIŻEJ.

Niniejsze Zasady i Warunki („Zasady”), które obowiązują od dnia 1 stycznia 2016 roku („Data Programu”) regulują Program Best Western Rewards® („Program”), zastępując wszystkie uprzednie zasady i warunki, które obowiązywały przed tą datą.

Niniejsze Zasady stosują się do wszystkich Uczestników Programu, niezależnie od kraju ich zamieszkania. Niektóre kraje mogą jednak nakładać na ten Program dodatkowe ograniczenia. Dla tych przypadków na końcu niniejszych Zasad zawarto szczegółowe zasady specjalne.

Określenia „Ty” i „Twój” odnoszą się w niniejszych Zasadach do poszczególnych Uczestników zarejestrowanych w Programie z utworzonym Kontem Uczestnika („Konto”).

O PROGRAMIE

Administratorem Programu — i stroną, z którą zawierasz umowę przez wyrażenie zgody na niniejsze Zasady — jest spółka Best Western International Inc. („BWI”), Stany Zjednoczone, 1601 North 24th Parkway, Phoenix, Arizona 85016. Stosownie do własnego wyłącznego uznania BWI może do niektórych zadań związanych z administracją programu wyznaczyć dowolny spośród swoich wyznaczonych podmiotów zależnych. BWI administruje programem z ramienia własnego, swoich podmiotów zależnych, a także będących własnością niezależnych podmiotów hoteli działających pod marką Best Western® na obszarze całego świata („Hotele Licencjonowane”), jak również powiązanych podmiotów trzecich uprawnionych do podlicencjonowania Hoteli Licencjonowanych poza Stanami Zjednoczonymi, na obszarze rozmaitych krajów i terytoriów całego świata („Podmioty Powiązane”). Prosimy o zwrócenie uwagi, że Hotele Licencjonowane i Podmioty Powiązane są podmiotami niezależnymi, niestanowiącymi własności i niepodlegającymi zarządzaniu ani kontroli BWI i podmiotów zależnych.

Program umożliwia Uczestnikom zdobywanie punktów Best Western Rewards® Points („Punkty”), które można zamienić na bezpłatny pobyt w Hotelach Licencjonowanych, mile lotnicze w niektórych liniach partnerskich („Linia Partnerska”), a także inne usługi lub przedmioty od pozostałych partnerów Programu. Dalsze informacje na temat opcji zamiany, omówione poniżej, dostępne są na stronie internetowej https://www.bestwestern.com/content/best-western/en_US/best-western-rewards.html lub na stronie Podmiotu Powiązanego Best Western dla danego regionu lub kraju zamieszkania („Strona Lokalna”).

UCZESTNICTWO W PROGRAMIE I TWORZENIE KONTA

Osoby, które nie są jeszcze Uczestnikami Programu, mogą zarejestrować się przez Internet pod adresem: www.bestwestern.com lub za pośrednictwem Strony Lokalnej, poczty, telefonicznie pod numerem infolinii Best Western, za pomocą aplikacji mobilnej lub w recepcji Hotelu Licencjonowanego.

Aby móc zostać Uczestnikiem Programu, musisz być osobą pełnoletnią w kraju zamieszkania.

Aby stworzyć Konto Uczestnika rejestrujące Twoje Punkty i aktywność Konta, musisz podać kompletne, prawidłowe dane, w tym aktualny adres poczty elektronicznej, numer telefonu i adres pocztowy („Dane Konta”). Nie wolno posługiwać się Kontem innej osoby bez jej pozwolenia.

WYRAŻENIE ZGODY NA NINIEJSZE ZASADY ORAZ ZASADY PRYWATNOŚCI BWI

Fakt uczestniczenia w Programie stanowi Twoją zgodę na niniejsze Zasady i wyraża ich akceptację.

Stając się Uczestnikiem lub pozostając w Programie, przekazujesz Twoje dane osobowe spółce BWI, która do przetworzenia Twojej rejestracji i utrzymania Twojego Konta wykorzystuje systemy zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli jesteś rezydentem obszaru należącego do Unii Europejskiej, Azji lub dowolnego innego regionu, przez stanie się uczestnikiem Programu lub nim pozostanie udzielasz wyraźnej zgody na przekazanie Twoich danych osobowych do Stanów Zjednoczonych. JEŻELI REPREZENTUJESZ PODMIOT ZBIOROWY, ODPOWIADASZ ZA UPEWNIENIE SIĘ, ŻE KAŻDA OSOBA UCZESTNICZĄCA W PROGRAMIE JAKO PRACOWNIK TEGO PODMIOTU LUB WYKONAWCA, KTÓREJ DANE MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE BWI, UDZIELIŁA WYRAŹNEJ ZGODY NA PRZEKAZANIE W TEN SPOSÓB JEJ DANYCH DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH I TAM ICH PRZETWARZANIE. PRZEPISY PRAWA REGULUJĄCE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH MOGĄ BYĆ MNIEJ SUROWE NIŻ PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE W TWOIM KRAJU. PROSIMY O PRZECZYTANIE NASZYCH Zasad prywatności ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O POSTĘPOWANIU BWI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PRYWATNOŚCI, w tym PRZEKAZYWANIA DANYCH ZA GRANICĘ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRZEZ BWI ZASAD AMERYKAŃSKO-UNIJNEGO I AMERYKAŃSKO-SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU TARCZA PRYWATNOŚCI (PRIVACY SHIELD) OKREŚLONYCH PRZEZ DEPARTAMENT HANDLU STANÓW ZJEDNOCZONYCH, REGULUJĄCYCH GROMADZENIE, WYKORZYSTYWANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZYSKIWANYCH Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ I SZWAJCARII. BWI PRZEDSTAWIŁ WŁASNY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z ZASADAMI TARCZY PRYWATNOŚCI ODNOSZĄCYMI SIĘ DO POWIADOMIENIA, WYBORU, WTÓRNEGO PRZEKAZYWANIA, BEZPIECZEŃSTWA, INTEGRALNOŚCI DANYCH, DOSTĘPU I EGZEKWOWANIA PRAWA. ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O PROGRAMIE TARCZA PRYWATNOŚCI I SPRAWDZIĆ CERTYFIKAT BWI PO JEGO ZATWIERDZENIU PRZEZ DEPARTAMENT HANDLU STANÓW ZJEDNOCZONYCH, ODWIEDŹ STRONĘ  https://www.privacyshield.gov. Stając się lub pozostając Uczestnikiem Programu oświadczasz BWI, że znasz i rozumiesz nasze Zasady Prywatności.

BWI odpowiada wyłącznie za udostępnianie niniejszego programu Uczestnikom. Możesz także w różnych celach przekazywać swoje dane osobowe podmiotom powiązanym. Wszelkie dane osobowe przekazane podmiotom powiązanym mogą podlegać zasadom prywatności i procedurom danego podmiotu. Przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę, że BWI MOŻE OTRZYMYWAĆ Twoje dane osobowe od takich podmiotów oraz że do korzystania z Twoich danych osobowych stosować się będą zasady prywatności zarówno BWI, jak i danego podmiotu.

WYKORZYSTANIE DANYCH KONTA

Oprócz wszelkich praw udzielonych BWI w zakresie Twoich Danych Konta w naszych Zasady Prywatności.wykorzystujemy także Twoje Dane Konta do zarządzania i administrowania Twoim uczestnictwem w Programie oraz — w zakresie dozwolonym przez stosowne przepisy prawa — do ulepszania Programu.

Upoważniasz także BWI do udostępniania Twoich Danych Konta podmiotom zależnym i stronom trzecim, w tym Hotelom Licencjonowanym, Podmiotom Powiązanym, partnerskim liniom lotniczym oraz innym partnerom Programu; dostawcom nagród; firmom realizującym w celu realizacji wniosków o zamianę; dostawcom usług technologicznych w celu obsługi Twojego Konta Uczestnika oraz ułatwienia składania i przetwarzania rezerwacji; stronom trzecim będącym dostawcami usług, którzy przechowują i przetwarzają dane osobowe z ramienia BWI w środowisku bezpiecznym.

Jeżeli jesteś obywatelem lub legalnym mieszkańcem Stanów Zjednoczonych lub Kanady, udzielasz BWI wyraźnej zgody na pozyskanie dopuszczalnych danych z zakresu „badania miękkiego” (ang. soft inquiry) z biur informacji kredytowych i agencji sporządzających raporty w tym zakresie — w celu ustalenia, czy spełniasz wymagania: Best Western Rewards® MasterCard® and the Best Western Rewards® Platinum Plus® MasterCard® lub innych produktów, programów, usług i promocji, które mogą wzbudzić Twoje zainteresowanie. „Badania miękkie” to kierowane do biur informacji kredytowych wnioski o podanie imion i nazwisk klientów spełniających pewne wymagania progowe do otrzymania nieodwołalnie wiążącej oferty (ang. firm offer) kredytu, które nie obejmują pozyskiwania raportów kredytowych mogących wpłynąć na ocenę Twojej zdolności kredytowej.

Dane Konta możesz edytować w dowolnym czasie, logując się do Konta i aktualizując swój profil. Ponosisz odpowiedzialność za to, aby Dane Konta pozostawały aktualne i poprawne. BWI przekazuje wszystkie oświadczenia, komunikaty i aktualizacje dotyczące Programu i Twojego Konta na adres e-mail podany przy Twoim Koncie. Komunikacja ma kluczowe znaczenie dla zarządzania Programem. Brak aktualizowania Danych Konta, włącznie z podaniem prawidłowego adresu e-mail, może uniemożliwić Ci otrzymywanie oświadczeń lub innych ważnych komunikatów. Oprócz tego brak zarejestrowanego prawidłowego adresu e-mail może uniemożliwić Ci otrzymywanie niektórych typów nagród, np. darmowych voucherów hotelowych, wirtualnych bonów upominkowych, Kart Podróży oraz innych przedmiotów dostarczanych elektronicznie. W razie niezapewnienia przez Ciebie poprawności i aktualności Danych Konta BWI zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich czynności, jakie uzna za konieczne do ochrony Twojego Konta przed nieupoważnionym dostępem lub oszustwem, włącznie z zawieszeniem lub ograniczeniem Twojego Konta do czasu potwierdzenia tych Danych.

Dodatkowo, jeżeli nie wybierzesz opcji, aby otrzymywać komunikaty BWI lub jeżeli podejmiesz decyzję o nieotrzymywaniu komunikatów od BWI lub naszych zewnętrznych dostawców, pełne Uczestnictwo w Programie wraz z dostępem do wszystkich korzyści i usług nie będzie dla Ciebie możliwe. Aby nie otrzymywać e-maili lub innych wiadomości, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w dowolnej otrzymanej przez Ciebie wiadomości.

Z Danymi Konta możesz zapoznawać się w dowolnym czasie, logując się na Konto pod adresem www.bestwestern.com przez Stronę Lokalną lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej Best Western.

W zakresie dopuszczalnym przez stosowne przepisy prawa odpowiadasz za monitorowanie aktywności Twojego Konta i zgłaszanie podejrzanych działań do BWI.

ZBIERANIE PUNKTÓW NA POBYT W HOTELU

Prawo do gromadzenia punktów dają wszystkie pobyty („Pobyty Zakwalifikowane”) z wyjątkiem następujących („Pobyty Niezakwalifikowane”):

 • pobytów rezerwowanych za pośrednictwem internetowych biur podróży („IBP”), np. priceline.com, expedia.com, travelocity.com, booking.com, kayak.com (tj. innych kanałów rezerwacji niż te opatrzone marką Best Western);
 • pobytów rezerwowanych za pośrednictwem operatorów wycieczek; oraz
 • pobytów rezerwowanych ze specjalnymi zniżkami, np. po stawkach pracowniczych, stawkach gwarantowanych (FIT)/hurtowych/NET, stawkach motocyklistów/ zmotoryzowanych, stawkach dla załóg, stawkach związanych z nagrodami w postaci darmowych pobytów od BWR (stawki FX) lub stawkach zniżkowych za pobyty dłuższe niż trzydzieści (30) dni.

Kryteria związane ze stawkami opłat lub kanałami rezerwacji mogą ulegać zmianom, tak więc przy rezerwacji zawsze upewniaj się, czy zastosowana stawka oznacza Pobyt Zakwalifikowany, za który możesz otrzymać punkty, czy Pobyt Niezakwalifikowany, za który nie ma takiej możliwości. Jest to szczególnie ważne przy dokonywaniu rezerwacji za pośrednictwem kanałów innych niż opatrzone marką Best Western.

Otrzymasz dziesięć (10) punktów za każdy 1 USD (lub ułamek dolara amerykańskiego) uiszczony tytułem zapłaty za Pobyt Zakwalifikowany, z wyjątkiem podatków i kwot ubocznych. Punkty uzyskać możesz za maksymalnie trzy (3) pokoje za każdy Pobyt Zakwalifikowany, pod warunkiem: (a) zajęcia jednego (1) pokoju osobiście; (b) pokrycia opłaty za wszystkie trzy pokoje; (c) braku punktów za dany pokój dla innego Uczestnika; oraz (d) przedstawienia numeru członkowskiego Best Western Rewards® przy dokonywaniu rezerwacji lub w momencie zakwaterowania w hotelu.

Jeżeli zajmujesz pokój wraz z innym Uczestnikiem, tylko jeden (1) Uczestnik otrzyma te Punkty — kwestię, kto je otrzyma, musicie ustalić między sobą.

Punkty pojawią się na Koncie w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych po wykwaterowaniu.

Pokoje indywidualne rozliczane bezpośrednio przez konto korporacyjne oznaczają Pobyt Zakwalifikowany, jeżeli jesteś osobą indywidualnie odpowiedzialną za autoryzację rozliczenia przy wykwaterowywaniu.

W przypadku rezerwacji grupowej Punkty przysługują tylko za trzy pokoje. Wybór tych pokojów (i Uczestników) zależy od uznania osoby dokonującej rezerwacji.

W celu obliczenia Punktów za Zakwalifikowane Pobyty opłacane w walutach innych niż USD (dolar amerykański), BWI najpierw przeliczy kwotę płatności na dolary amerykańskie po rozsądnej stawce ustalanej raz do roku stosownie do swojego wyłącznego uznania, lecz w oparciu o oficjalnie publikowane kursy wymiany, a później ustali Punkty na podstawie przeliczonej kwoty.

Jeżeli jako Uczestnik korzystasz z Pobytu Zakwalifikowanego bez przedstawienia karty członkowskiej lub w inny sposób odnotowania tego pobytu na Twoim Koncie, musisz zwrócić się o zaliczenie Punktów za ten Pobyt w terminie sześciu (6) miesięcy po dacie Pobytu, odwiedzając stronę www.bestwestern.com lub Stronę Lokalną lub kontaktując się telefonicznie z infolinią Best Western. Wniosek powinien zawierać Twoje imię i nazwisko, numer Konta, adres, numer telefonu do kontaktowania się w godzinach dziennych i/lub adres e-mail i numer potwierdzenia rezerwacji.

Jeżeli zarejestrujesz się w Programie po wykorzystaniu Pobytu Zakwalifikowanego, możesz zwrócić się o zaliczenie Punktów za ten Pobyt tylko jeżeli Twoja rejestracja nastąpiła w ciągu trzydziestu (30) dni po nim. Wniosek powinien zawierać Twoje imię i nazwisko, numer Konta, adres, numer telefonu do kontaktowania się w godzinach dziennych i/lub adres e-mail i numer potwierdzenia rezerwacji.

Członkowie mogą przenosić Punkty na innych Członków.

MILE LOTNICZE

Zamiast pozyskiwania Punktów za Pobyty Zakwalifikowane lub w inny przewidziany w tym dokumencie sposób możesz wybrać mile lotnicze („Mile”) przyznawane w programie lojalnościowym jednej z naszych partnerskich linii lotniczych („Programy Linii Lotniczych”), logując się do swojego Konta przez www.bestwestern.com lub Stronę Lokalną dla Twojego kraju zamieszkania lub kontaktując się telefonicznie z infolinią Best Western i wskazując Mile (zamiast Punktów) jako Twój wybór, z podaniem Programu Linii Lotniczej oraz numeru członkowskiego w wybranym takim Programie. Poszczególne Programy Linii Lotniczych mogą przyznawać inne liczby punktów zależnie od zasad i warunków danego Programu. Aby otrzymać aktualne informacje na temat przyznawanych Mil, skontaktuj się telefonicznie z infolinią Best Western.

Aby zapoznać się z pełną listą Programów Linii Lotniczych wraz ze szczegółowymi informacjami na temat przyznawania Mil odwiedź stronę https://www.bestwestern.com/content/best-western/en_US/best-western-rewards.html lub Stronę Lokalną.

Dla jasności: jeżeli wybierzesz otrzymywanie Mil zamiast Punktów, nie będą Ci przyznawane jakiekolwiek Punkty za Pobyty Zakwalifikowane ani inne podstawy wskazane w tym dokumencie — otrzymywać będziesz jedynie Mile w wybranym przez siebie Programie Linii Lotniczej. W dowolnym momencie możesz powrócić do otrzymywania Punktów zamiast Mil, korzystając z tej samej procedury.

Mile przyznawane w wybranym przez Ciebie Programie Linii Lotniczej przydzielane są w ciągu około dziesięciu (10) dni roboczych po wykwaterowaniu. Ze względu na konieczny udział linii lotniczej przydzielanie Mil może w niektórych sytuacjach wymagać więcej czasu.

W niektórych Programach Linii Lotniczych możesz także pozyskiwać Mile przez wymianę zgromadzonych na Koncie Punktów. Obecnie tylko niektórzy z naszych partnerów umożliwiają taką wymianę. Nieustannie staramy się, aby dołączały do nich kolejne linie. W międzyczasie możesz podjąć decyzję o zbieraniu Mil w miejsce Punktów zamiast ich późniejszej wymiany.

Niezależnie od tego, czy zaczniesz zbierać Mile zamiast Punktów, czy też będziesz zbierać Punkty i dopiero później wymienisz je na Mile, każdy Program Linii Lotniczej podlega własnym regułom, regulacjom, zasadom i warunkom, stosującym się do korzystania z Mil. BWI nie ponosi odpowiedzialności za zasady i warunki Programów Linii Lotniczych.

BWI może czasami w ramach współpracy w Programach Linii Lotniczych oferować promocje specjalne, umożliwiające zdobywanie dodatkowych Mil. Udział w takich promocjach możesz brać tylko wtedy, jeżeli Mile są Twoim wyborem w czasie danej promocji. Promocje te będą podlegać wszelkim dodatkowym zasadom i warunkom lub regulaminom promocji publikowanym w miejscach ogłaszania promocji.

GROMADZENIE PUNKTÓW PRZY UŻYCIU KARTY KREDYTOWEJ BEST WESTERN REWARDS® MASTERCARD®

Karty kredytowe z serii Best Western Rewards® MasterCard® dla rezydentów USA oraz karty kredytowe Best Western Rewards® Platinum Plus® MasterCard® dla rezydentów Kanady umożliwiają Uczestnikom zdobywanie Punktów za kwalifikujące się do tego codzienne zakupy. Wystawcą kart kredytowych Best Western Rewards® MasterCard® dla rezydentów USA jest First Bankcard, oddział First National Bank of Omaha. Wystawcą kart Best Western Rewards® Platinum Plus® MasterCard® dla rezydentów Kanady jest MBNA, oddział Toronto-Dominion Bank. Jedne i drugie karty podlegają decyzji kredytowej oraz zasadom i warunkom wystawców. Aby złożyć wniosek o wydanie karty, odwiedź stronę https://www.bestwestern.com/content/best-western/en_US/best-western-rewards.html.

INNE SPOSOBY ZDOBYWANIA PUNKTÓW

BWI będzie czasami współpracować z dużymi spółkami, od wypożyczalni samochodowych przez kwiaciarnie detaliczne po kluby winiarskie, w celu stworzenia Ci innych możliwości zdobywania Punktów przy nabywaniu pewnych produktów i usług. Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat tych partnerów, odwiedź stronę https://www.bestwestern.com/content/best-western/en_US/best-western-rewards.html lub Stronę Lokalną.

Może także spotkać Cię wybór do udziału w ekskluzywnych promocjach specjalnych, umożliwiających pozyskiwanie Punktów Bonusowych. Zdobywanie takich Punktów Bonusowych podlega dodatkowym ograniczeniom, wymaganiom lub zasadom i warunkom stosującym się do danej promocji. Prosimy o zapoznanie się z zasadami i warunkami każdej promocji specjalnej przed wzięciem w niej udziału.

ZAMIANA PUNKTÓW NA DARMOWE POBYTY

Liczba punktów wymaganych za jedną (1) dobę pobytu w Hotelu Licencjonowanym wynika z przewidywanej średniej stawki dziennej w dacie tego pobytu, która zmienia się w ciągu roku, a także podlega zmianie według uznania BWI. Aby poznać liczbę Punktów wymaganych za dobę pobytu, odwiedź stronę www.bestwestern.com lub Stronę Lokalną, skorzystaj z aplikacji Best Western lub skontaktuj się z infolinią Best Western. Darmowa doba pobytu w standardowym pokoju w dowolnym Hotelu Licencjonowanym obejmuje koszt pokoju i podatki od tego pokoju, ale nie obejmuje opłat ubocznych, uzdrowiskowych ani innych pobieranych przez dany hotel, np. marketingowych lub parkingowych.

Darmowe pobyty można rezerwować w dowolnym Licencjonowanym Hotelu na całym świecie, z zastrzeżeniem ograniczeń pojemnościowych i dostępności pokojów. Aby sprawdzić dostępność lub zarezerwować darmowy pobyt odwiedź stronę www.bestwestern.com lub Stronę Lokalną, skorzystaj z aplikacji mobilnej Best Western lub dokonaj rezerwacji bezpośrednio przez Licencjonowany Hotel. Darmowe pobyty nie mogą być rezerwowane za pośrednictwem zwykłych ani internetowych biur podróży i są nieprowizyjne. Nie podlegają też wymianie na gotówkę.

Możesz je ofiarować dowolnie wybranej osobie, w formie kuponu drukowanego lub elektronicznego. Rezerwacje dokonywane na podstawie kuponów na darmowe pobyty wymagają skontaktowania się telefonicznie z infolinią Best Western

ZAMIANA PUNKTÓW NA MILE

W razie wyboru Mil zamiast Punktów swoje Mile zdobywasz płacąc za Pobyty Zakwalifikowane lub dokonując zakupów u innych partnerów, a Mile te są następnie przekazywane na Twoje konto w Programie Linii Lotniczej i dalsze zamiany Punktów z Twojego Konta Uczestnika nie są już konieczne.

Jeżeli zdecydujesz się na zamianę Punktów na Mile, możesz to uczynić w dowolnym czasie, udając się na stronę www.bestwestern.com, a wtedy Mile zostaną przeniesione na Twoje konto w Programie Linii.

Przypominamy, że każdy Program Linii Lotniczej podlega swoim własnym regułom, regulaminom, zasadom i warunkom, które stosują się do korzystania przez Ciebie z uzyskanych Mil. BWI nie ponosi odpowiedzialności za zasady i warunki Programów Linii Lotniczych.

Punkty będą przeliczane na Mile po kursie ustalonym przez BWI stosownie do własnego wyłącznego uznania, z zastosowaniem aktualnie opublikowanych stawek, które mogą ulegać zmianom.

POZOSTAŁE SPOSOBY WYKORZYSTANIA PUNKTÓW

Promocje specjalne: Możesz także zostać wybrany/a do udziału w ekskluzywnych promocjach specjalnych, umożliwiających wydawanie Punktów w specjalnych ofertach. Możliwość taka podlegać będzie dodatkowym ograniczeniom, wymaganiom lub zasadom i warunkom stosującym się do danej promocji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami i warunkami każdej promocji specjalnej przed wydaniem Punktów lub wzięciem w niej udziału.

Karta Best Western Travel Card®: Punkty można wykorzystać do zakupu Best Western Travel Card®, która umożliwia pokrywanie opłat za pobyt w dowolnym Hotelu Licencjonowanym na świecie (tj. opłat za dobę w pokoju i stosownych podatków), przy czym o ile nie jest ona częścią promocji, karta ta nie ma terminu ważności. Honorowanie Best Western Travel Card® przy płatnościach za usługi inne niż pokrywanie wspomnianych opłat zależy od uznania danego hotelu. Aby zapoznać się z pełną listą zasad i warunków odnoszących się do Best Western Travel Card®, odwiedź stronę https://www.bestwestern.com/en_US/offers/travel-card.html. Otrzymanie Best Western Travel Card® nie stanowi rezerwacji. Twoja karta Best Western Travel Card® zostanie wystawiona w walucie lokalnej, ale będzie podlegać realizacji płatności w walucie Hotelu Licencjonowanego w miejscu korzystania z tej karty, po obowiązującym wtedy kursie, ustalonym przez BWI z zastosowaniem stawki publikowanej przez dziennik medialny lub gazetę, np. Wall Street Journal.

Pozostałe sposoby wykorzystania: Punkty możesz takie wymienić na całą gamę innych przedmiotów, odwiedzając stronę www.bestwestern.com lub Stronę Lokalną lub kontaktując się telefonicznie z infolinią Best Western.

Przy wymianie Punktów na przedmioty dostarczane elektronicznie, np. wirtualne bony upominkowe, co do zasady otrzymasz wiadomość e-mail z bonem w ciągu siedmiu (7) dni roboczych od wymiany. Przedmioty wysyłane pocztą, np. artykuły handlowe i fizyczne bony upominkowe, BWI stara się nadawać niezwłocznie, choć czasami może to potrwać od czterech (4) do ośmiu (8) tygodni, zależnie od dostępności.

Ze względów bezpieczeństwa przedmioty te nie mogą być wysyłane na skrytki pocztowe, a niektóre rodzaje bonów upominkowych i artykułów nie są dostępne poza pewnymi regionami. Prosimy o upewnienie się przed złożeniem zamówienia, że adres podany w Koncie Uczestnika pozostaje aktualny.

Wszystkie bony upominkowe nabywane za Punkty podlegają dodatkowym zasadom i warunkom odnośnego wystawcy, do których mogą zaliczać się terminy ważności, opłaty związane z brakiem aktywności oraz inne ograniczenia (z wyjątkiem karty Best Western Travel Card®, która nie ma daty ważności i nie wiąże się z opłatami za nieaktywność, chyba że stanowi część promocji). Niektórzy dostawcy bonów pobierają opłaty za brak aktywności. W związku z tym BWI może jedynie zagwarantować możliwość realizacji bonu po pełnej wartości nominalnej (tj. bez potrąceń za brak aktywności) w ciągu sześciu (6) miesięcy od daty zamówienia.

Wiele spośród wymienianych za Punkty produktów dostarczanych jest za pośrednictwem niezależnych dostawców i podlega dodatkowym zasadom i warunkom. W stosunku do tych przedmiotów BWI nie udziela ani nie składa żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji, oświadczeń ani zapewnień, a w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa w Twojej jurysdykcji nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat, wydatków, wypadków lub niedogodności, jakie mogą wystąpić w związku z korzystaniem z tych przedmiotów. Jednakże większość artykułów handlowych dostępnych za pośrednictwem Programu objęta jest gwarancją producenta.

W sprawie produktów wadliwych w momencie dostawy lub uszkodzonych w trakcie transportu Uczestnik powinien skontaktować się z infolinią Best Western. BWI skontaktuje się z dostawcą, detalistą, sprzedawcą lub producentem tego przedmiotu w celu uzyskania etykiety zwrotnej, którą przekaże Uczestnikowi, aby wspomóc go w realizacji zwrotu i ubieganiu się o wymianę. Bony w żadnej sytuacji nie podlegają wymianom, refundacjom ani zmianom, nie można także uzyskać bonów zamiennych w razie utraty lub zniszczenia.

Darowizny na cele charytatywne: Punkty można także zamieniać na darowizny na rzecz pewnych zatwierdzonych odbiorców, w którym to przypadku stosować się będą następujące warunki.

 • Darowizna znajdzie odzwierciedlenie w wyciągu online na Twoim Koncie, który będzie stanowić Twoje pokwitowanie.
 • Samodzielnie ponosisz wyłączną odpowiedzialność za to, aby skonsultować się z doradcą podatkowym w celu ustalenia, czy Twoja darowizna podlega odliczeniu od podatku.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej możliwości wykorzystania Punktów odwiedź stronę https://www.bestwestern.com/content/best-western/en_US/best-western-rewards.html lub Stronę Lokalną.

Kwestie ogólne: Wiele spośród przedmiotów nabywanych za punkty jest dostępnych tylko w niektórych krajach lub walutach.

Wyłącznie sam Uczestnik jest odpowiedzialny za wybór takiego przedmiotu, który odpowiada zamierzonemu przez Uczestnika sposobowi wykorzystania. W zakresie dopuszczonym przez stosowne normy, po dostawie, przedmioty nabyte w zamian za Punkty nie podlegają zwrotom ani refundacjom oraz podlegają ograniczeniom dostępności.

BWI podejmie w dobrej wierze starania zmierzające do realizacji zamówienia na żądane przedmioty, w braku dostępności może jednak zastąpić je podobnymi o równoważnej wartości.

ZNIŻKA BEST WESTERN REWARDS® NA POKOJE

Uczestnicy dokonujący rezerwacji w Hotelu Licencjonowanym na stroniewww.bestwestern.com lub Stronie Lokalnej mogą otrzymać zniżkę 10%, lub wyższą, od opublikowanej „Stawki Elastycznej”. Aby skorzystać z tej zniżki, wybierz opcję „Plan zniżkowy Best Western Rewards®” (Best Western Rewards® Rate Plan). Zniżka może nie być dostępna we wszystkich krajach.

STATUS ELITARNY

BWI oferuje cztery różne poziomy Członkostwa Elitarnego (Złoty, Platynowy, Diamentowy i Diamentowy Dla Wybranych), których wprowadzenie jest planowane najpóźniej na dzień 1 marca 2016 r. Aby uzyskać Status Elitarny, musisz zgromadzić wymaganą liczbę noclegów, Pobytów Zakwalifikowanych lub Punktów w roku kalendarzowym zgodnie z poniższym zestawieniem:

Poziom statusu

Noclegi

Pobyty

Punkty

(tylko z Pobytów Zakwalifikowanych, bez Punktów Bonusowych ani punktów promocyjnych)

Złoty

10 do14 noclegów

7 do 9 Pobytów Zakwalifikowanych

10 000 do 14 999 Punktów

Platynowy

15 do 29 noclegów

10 do 19 Pobytów Zakwalifikowanych

15 000 do 29 999 Punktów

Diamentowy

30 do 49 noclegów

20 do 39 Pobytów Zakwalifikowanych

30. 000 do 49 999 Punktów

Diamentowy dla Wybranych

50 lub więcej noclegów

40 lub więcej Pobytów Zakwalifikowanych

50 000 lub więcej Punktów

Raz uzyskany, Status Elitarny pozostaje w mocy przez pozostałą część roku kalendarzowego, w którym został uzyskany, oraz przez cały następny rok kalendarzowy. Jeżeli spełnisz wymagania następnego poziomu Statusu Elitarnego, przejdziesz na wyższy poziom. Na przykład, jeżeli uzyskasz status Złoty w sierpniu 2016 r., zachowasz go do 31 grudnia 2017 r. Jeżeli otrzymasz status Złoty w sierpniu 2016 r., a następnie Platynowy w październiku 2016 r., zachowasz Platynowy do 31 grudnia 2017 r. BWI zastrzega sobie prawo do przyznawania Statusu Elitarnego Uczestnikom niespełniającym kryteriów, stosownie do własnego uznania.

Jako Uczestnik o Statusie Elitarnym będziesz otrzymywać Punkty Bonusowe za każdy Pobyt Zakwalifikowany ukończony w okresie, w którym status ten Ci przysługuje:

 • Uczestnicy ze statusem Złotym otrzymują premię 10% Punktów;
 • Uczestnicy ze statusem Platynowym otrzymują premię 15% Punktów;
 • Uczestnicy ze statusem Diamentowym otrzymują premię 30% Punktów; oraz
 • Uczestnicy ze statusem Diamentowym dla Wybranych otrzymują premię 50% Punktów.

Punkty Bonusowe przyznawane są począwszy od pierwszego Pobytu Zakwalifikowanego po uzyskaniu statusu.

Uczestnicy, którzy uzyskali Status Elitarny, mogą przekazywać Punkty innym Uczestnikom bez ponoszenia opłat.

Uczestnicy, którzy uzyskali Status Elitarny, otrzymają dedykowaną bezpłatną linię telefoniczną w celu ułatwienia wszystkich rezerwacji i obsługi konta.

Uczestnicy, którzy uzyskali statusy: Platynowy, Diamentowy i Diamentowy dla Wybranych, otrzymują podarunek powitalny przy zakwaterowaniu.

Uczestnicy, którzy uzyskali statusy: Platynowy, Diamentowy i Diamentowy dla Wybranych, mogą przy zakwaterowaniu otrzymać pokój o podwyższonym standardzie. Przydzielenie takiego pokoju zależy od wyłącznego uznania danego Hotelu Licencjonowanego i może oznaczać pokoje: z pożądanym widokiem, na wyższym piętrze, w narożniku, ze specjalnymi udogodnieniami lub w bliskim ich sąsiedztwie lub suity. Możliwość podwyższenia standardu pokoju nie jest dostępna w Hotelach Licencjonowanych BW Premier Collection®. Jeżeli Uczestnik, który uzyskał status: Platynowy, Diamentowy lub Diamentowy dla Wybranych, dokonuje rezerwacji więcej niż jednego pokoju, możliwość podwyższenia standardu dotyczy tylko pokoju zajmowanego przez danego Uczestnika, nie zaś pozostałych pokojów objętych rezerwacją, a sam Uczestnik musi być obecny i zajmować jeden (1) z tych pokojów, aby otrzymać jakąkolwiek korzyść wynikającą ze Statusu Elitarnego. W przypadku rezerwacji grupowej tylko Uczestnik o Statusie Elitarnym otrzyma korzyści płynące z tego statusu. Możliwość podwyższenia standardu jest uzależniona od dostępności pokojów. Hotele Licencjonowane nie mają obowiązku zapewniania pokojów specjalnych ani suit w ramach podnoszenia standardu.

WYGAŚNIĘCIE PUNKTÓW i rezygnacja z uczestnictwa

Punkty uzyskane w Programie nie wygasają.

BWI zastrzega sobie prawo do zlikwidowania Konta Uczestnika wraz ze wszystkimi niewykorzystanymi Punktami w następujących sytuacjach:

 • naruszenie niniejszych Zasad;
 • podanie niezgodnych z prawdą lub niedokładnych Danych Konta lub niewłaściwe korzystanie z Programu;
 • naruszenie dowolnych przepisów krajowych, stanowych lub lokalnych;
 • sprzedaż Punktów lub nabywanych za nie przedmiotów za pieniądze lub zamiana w handlu wymiennym (także w celach komercyjnych);
 • brak wniesienia opłat Hotelu Licencjonowanego, w tym płatności dokonane nieważnie lub zwrócone ze względu na brak środków;
 • dopuszczenie się oszustwa lub nadużycia w stosunku do jakiejkolwiek części Programu;
 • świadome utrzymywanie więcej niż jednego (1) aktywnego Konta Uczestnika;
 • dowolna czynność lub dowolne zachowanie uznane przez BWI stosownie do własnego wyłącznego uznania za sprzeczne z rozsądkiem, mające charakter szykany, obraźliwe lub szkodliwe dla Programu lub dowolnego z jego porozumień, partnerów, przedstawicieli, pracowników BWI lub personelu Hoteli Licencjonowanych; lub
 • w razie jakiejkolwiek podejrzanej aktywności na Twoim Koncie Uczestnika.

Prawo właściwe; arbitraż

Prosimy o uważną lekturę. Ten tekst ma wpływ na Twoje prawa.

O ile nie zabraniają tego przepisy prawa Twojej jurysdykcji, wszelkie spory między Tobą a BWI lub dowolnym desygnowanym podmiotem zależnym wynikające z niniejszych Zasad lub Twojego uczestnictwa w Programie lub w jakikolwiek sposób z tym związane (zdefiniowane poniżej jako Roszczenia) podlegają rozstrzygnięciu przez zastosowanie prawa stanu Arizona lub prawa federalnego Stanów Zjednoczonych, zależnie od zastosowania, bez względu na normy kolizyjne.

Ponadto wszelkie spory między Tobą a BWI lub dowolnym podmiotem zależnym wynikające z niniejszych Zasad lub Twojego uczestnictwa w Programie lub w jakikolwiek sposób z tym związane wymagają rozstrzygnięcia na drodze wiążącego arbitrażu w sposób omówiony w niniejszej części. Niniejszy zapis na arbitraż ma w zamierzeniu podlegać szerokiej interpretacji. Obejmuje on m.in. wszelkie roszczenia i spory, w tym roszczenia dotyczące pozwów zbiorowych, odnoszące się do Twojego uczestnictwa w Programie lub zeń wynikające, w tym m.in. wszelkie roszczenia wynikające z nieupoważnionego ujawnienia lub uzyskania dostępu do jakichkolwiek Danych Konta lub z tym związane („Naruszenie Bezpieczeństwa”), roszczenia dotyczące reklamy lub marketingu, roszczenia wynikające z odpowiedzialności za produkt lub roszczenia konsumenckie („Roszczenia”).

WYRAŻASZ ZGODĘ NA TO, ŻE PRZEZ ZAWARCIE NINIEJSZEJ UMOWY ZRZEKASZ SIĘ ORAZ BWI ZRZEKA SIĘ PRAWA DO PROCESU PRZED ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH LUB UCZESTNICTWA W POWÓDZTWIE ZBIOROWYM. ZGADZASZ SIĘ ORAZ BWI ZGADZA SIĘ, ŻE KAŻDA ZE STRON MOŻE DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ PRZECIWKO DRUGIEJ TYLKO WE WŁASNYM CHARAKTERZE INDYWIDUALNYM, NIE ZAŚ JAKO POWÓD LUB CZŁONEK KLASY W JAKIMKOLWIEK POSTĘPOWANIU ZBIOROWYM (CLASS) LUB REPREZENTATYWNYM. WSZELKIE POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWE TOCZYĆ SIĘ BĘDĄ NA ZASADZIE INDYWIDUALNEJ, A POWÓDZTWA ZBIOROWE NIE SĄ DOPUSZCZALNE.

Arbitraż podlegać będzie Regulaminowi arbitrażu handlowego (ang. Commercial Arbitration Rules) oraz Uzupełniającym normom procedury w sporach konsumenckich (ang. Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes) Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażu (American Arbitration Association, „AAA”) z modyfikacjami zawartymi w niniejszej części. W każdym przypadku roszczenia, z którym związany jest wniosek o zasądzenie kwoty 10 000 USD lub mniejszej, AAA, Uczestnik oraz BWI muszą przestrzegać następujących zasad: (a) arbitraż toczy się wyłącznie w oparciu o wystąpienia na piśmie; (b) arbitraż nie wiąże się z osobistym stawiennictwem stron ani świadków, chyba że strony uzgodnią inaczej. Jeżeli roszczenie przekracza kwotę 10 000 USD, o prawie do posiedzenia zdecyduje regulamin AAA, zaś ewentualne posiedzenie musi odbywać się tylko i wyłącznie w Phoenix w stanie Arizona. Orzeczenie arbitra jest wiążące i może zostać zarejestrowane jako wyrok w dowolnym sądzie mającym jurysdykcję i właściwość. W przypadku uznania niniejszego zapisu na arbitraż za niepodlegający wykonaniu lub zabroniony na podstawie norm prawnych Twojego kraju zamieszkania, wszelkie Roszczenia, jakie w przeciwnym razie podlegałyby rozstrzygnięciu na drodze arbitrażu, będą podnoszone tylko i wyłącznie przed sądami stanowymi lub federalnymi w obrębie Phoenix, Arizona.

W zakresie dopuszczonym przez stosowne normy prawae Roszczenia. wyroki i zasądzenia ograniczać się będą do rzeczywiście zaciągniętych do wyłożenia „z własnej kieszeni” kosztów (w tym, w zakresie Naruszenia Bezpieczeństwa, kosztów prawnie wymaganego zawiadomienia i naprawienia problemu), lecz w żadnym razie nie będą one obejmować wynagrodzeń prawników, a żaden Uczestnik nie będzie mógł uzyskać zasądzenia — i niniejszym zrzeka się prawa do dochodzenia — jakichkolwiek odszkodowań (zadośćuczynień) o charakterze karnym, za szkody wpadkowe, specjalne, wynikowe oraz jakichkolwiek innych za wyjątkiem wydatków ponoszonych „z własnej kieszeni”.

W zakresie, w jakim normy prawne Twojej jurysdykcji ograniczają możliwość lub zabraniają wprowadzenia obowiązkowego arbitrażu, zakazu powództw zbiorowych, zastosowania prawa stanu Arizona lub prawa federalnego USA (zależnie od zastosowania) oraz jurysdykcji i właściwości sądów federalnych lub stanowych w Phoenix, Arizona, wyrażasz zgodę na zastosowanie następujących postanowień niniejszego akapitu: Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią (wyżej szeroko zdefiniowane jako Roszczenia), w tym wszelkie kwestie dotyczące jej istnienia, ważności lub rozwiązania, podlegają skierowaniu do arbitrażu — i ostatecznemu rozstrzygnięciu na drodze tego arbitrażu — z umocowania Londyńskiego Trybunału Arbitrażu Międzynarodowego (London Court of International Arbitration, „LCIA”) i pod rządami Regulaminu LCIA, który uważa się za inkorporowany do niniejszej klauzuli przez wzmiankę. Liczba arbitrów wynosi trzech. Siedzibą lub prawnym miejscem arbitrażu jest Londyn, Anglia. Językiem postępowania arbitrażowego jest język angielski. Prawem właściwym będzie w takim przypadku prawo materialne Anglii i Walii.

Niezależnie od powyższego każdemu Uczestnikowi i BWI przysługuje prawo do ubiegania się o nakazy lub zakazy (ang. injunctive relief) (o ile nie wyklucza tego inne postanowienie niniejszych Zasad) przed sądami krajowymi i federalnymi w Phoenix, Arizona.

POZOSTAŁE ZASADY I WARUNKI

O ile nie zakazują tego normy prawne Twojej jurysdykcji, wszystkie wymagania odnoszące się do zdobywania i wydawania punktów podlegają zmianie przez BWI bez zawiadomienia, stosownie do własnego wyłącznego, absolutnego uznania.

Ustalenie i uregulowanie zobowiązania podatkowego stanowi wyłącznie Twoją odpowiedzialność jako Uczestnika.

Ani BWI, ani żaden z podmiotów zależnych, pracowników, przedstawicieli, partnerów ani Hoteli Licencjonowanych nie ponosi odpowiedzialności za nagrody zagubione lub skradzione.

Za wyjątkiem przekazania darmowych pobytów w sposób dopuszczony niniejszymi Zasadami nie możesz przekazać swoich Punktów bez ważnego nakazu sądowego lub odmiennego wskazania zawartego w niniejszych Zasadach, jak np. dla Uczestników ze Statusem Elitarnym.

Punkty nie podlegają wykupowi za gotówkę ani żadnej innej formie zaliczenia, chyba że szczegółowo wymagają tego stosowne przepisy prawa. Wartość Punktów ustalana jest przez BWI stosownie do własnego wyłącznego uznania i może podlegać aktualizacjom w sposób dozwolony przez stosowne przepisy prawa.

BWI może stosownie do własnego wyłącznego uznania wystawiać Uczestnikom dowody członkostwa w różnych postaciach. Te wydawane w postaci fizycznej pozostają wyłącznie własnością Best Western i muszą zostać przez Uczestnika zwrócone na żądanie.

BWI może modyfikować Punkty wymienione na Koncie w oparciu o rzeczywiste dane konta.

BWI może zakończyć Program w dowolnym czasie bez uprzedzenia, w którym to przypadku musisz wydać swoje Punkty w ciągu dziewięćdziesięciu dni kalendarzowych lub dowolnego okresu wymaganego na podstawie stosownych norm prawnych Twojej jurysdykcji, po otrzymaniu zawiadomienia o rozwiązaniu programu, w celu uniknięcia ich utraty.

Program podlega prawu Stanów Zjednoczonych i stanu Arizona niezależnie od norm kolizyjnych, chyba że co innego wskazują poniższe postanowienia „Uwag specjalnych”.

BWI nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek pocztę lub pocztę elektroniczną: nieczytelną, utraconą, opóźnioną, niekompletną, źle skierowaną lub niemożliwą do dostarczenia; za jakiekolwiek awarie i uszkodzenia sprzętowe i programowe w zakresie komputerów, telefonów, łączności satelitarnej, kablowej, sieci, elektroniki i Internetu, ich połączenia lub dostępność, za zakłócane, wadliwe lub wymieszane transmisje, dostępność dostawcy usług/Internetu/strony internetowej/usenetu, zagęszczenie ruchu, czy też jakikolwiek błąd techniczny, typograficzny lub inny, nieupoważnioną ingerencję człowieka, nieprawidłowe lub niepełne wczytanie Danych Konta, ich brak wczytania lub utratę.

BWI nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek: błąd, pominięcie, przerwanie, usunięcie, wadę, opóźnienie w działaniu lub transmisji, awarię linii komunikacyjnej lub błąd techniczny.

Możemy poddawać niniejsze Zasady zmianom przez opublikowanie zaktualizowanej wersji na tej stronie. Jeżeli jesteś Uczestnikiem, a zmiana w istotny sposób ograniczać będzie Twoje prawa, zawiadomimy Cię przesyłając wiadomość na adres e-mail przypisany do Twojego Konta, przy czym wyrażasz zgodę, że zmienione Zasady wejdą w życie dziewięćdziesiąt (90) dni po wysłaniu do Ciebie tej wiadomości. Dalsze Twoje Uczestnictwo w Programie podlega najbardziej aktualnej obowiązującej wersji niniejszych Zasad.

Zrzeczenie się przez BWI konsekwencji jakiekolwiek naruszenia przez Uczestnika: zasady, warunku, paktu lub postanowienia zawartego w niniejszym dokumencie nie stanowi zrzeczenia się konsekwencji uprzedniego, równoczesnego ani późniejszego naruszenia przez Uczestnika tego samego lub dowolnego innego: zasady, warunku, paktu lub postanowienia.

Niniejsze Zasady znajdują zastosowanie jedynie w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa kraju, stanu lub prowincji odnośnego Uczestnika. W zakresie, w jakim którekolwiek z powyższych ograniczeń nie są dozwolone przez przepisy prawa Twojego kraju, stanu lub prowincji, zgadzasz się, że te pozostałe postanowienia niniejszych Zasad, które są dozwolone, stosowane będą w maksymalnym zakresie dopuszczonym prawnie.

UWAGI SPECJALNE DOTYCZĄCE REZYDENTÓW AUSTRALII. Na podstawie Australijskiego prawa ochrony konsumentów (Australian Consumer Law) mogą przysługiwać Ci pewne prawa znane jako „gwarancje konsumenckie”. Nic w niniejszych Zasadach nie ma na celu wyłączenia ani ograniczenia jakichkolwiek niepodlegających wyłączeniu uprawnień przysługujących Uczestnikowi na podstawie australijskiego prawa ochrony konsumentów. W zakresie wszelkich ewentualnych sporów między BWI a Uczestnikami będącymi rezydentami Australii w związku z Programem, niniejszymi Zasadami lub otrzymaniem przez Ciebie i korzystaniem z jakichkolwiek Nagród, dowolna ze Stron ma prawo wystąpić z Roszczeniem, wolno jej jednak to zrobić jedynie przed sądami zlokalizowanymi w Phoenix, Arizona, USA lub Sydney, Nowa Południowa Walia, Australia.

Uwagi specjalne dotyczące rezydentów KANADY. Możesz w trakcie rejestracji udzielić wyraźnej zgody na otrzymywanie ofert specjalnych i informacji o usługach (od BWI lub dowolnego partnera zewnętrznego), które mogą Cię zainteresować, a także udzielić BWI zezwolenia na przesyłanie Ci wiadomości elektronicznych w tym zakresie. Jeżeli nie udzielisz tej wyraźnej zgody w trakcie procedury rejestracyjnej, nie zostanie dokonana Twoja rejestracja na potrzeby otrzymywania takich ofert. Wyrażasz jednak zgodę na przesyłanie Ci przez BWI oświadczeń, komunikatów i aktualizacji dotyczących Twojego konta przez e-mail na adres podany w Danych Konta. Jeżeli w trakcie rejestracji wyrazisz zgodę na otrzymywanie ofert, ale później zdecydujesz, że nie chcesz ich już otrzymywać, możesz wyrazić takie życzenie w dowolnym czasie, pisząc do nas na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwagi specjalne dotyczące rezydentów JAPONII. W zakresie wszelkich ewentualnych sporów między BWI a Uczestnikami będącymi rezydentami Japonii w związku z Programem, niniejszymi Zasadami lub otrzymaniem przez Ciebie i korzystaniem z jakichkolwiek Nagród, dowolna ze Stron ma prawo wystąpić z Roszczeniem, wolno jej jednak to zrobić jedynie przed sądami zlokalizowanymi w Tokio, Japonia, lub Phoenix, Arizona, USA.

Uwagi specjalne dotyczące rezydentów Quebeku. Możesz w trakcie rejestracji udzielić wyraźnej zgody na otrzymywanie ofert specjalnych i informacji o usługach (od BWI lub dowolnego partnera zewnętrznego), które mogą Cię zainteresować, a także udzielić BWI zezwolenia na przesyłanie Ci wiadomości elektronicznych w tym zakresie. Jeżeli nie udzielisz tej wyraźnej zgody w trakcie procedury rejestracyjnej, nie zostanie dokonana Twoja rejestracja na potrzeby otrzymywania takich ofert. Wyrażasz jednak zgodę na przesyłanie Ci przez BWI oświadczeń, komunikatów i aktualizacji dotyczących Twojego konta przez e-mail na adres podany w Danych Konta. Jeżeli w trakcie rejestracji wyrazisz zgodę na otrzymywanie ofert, ale później zdecydujesz, że nie chcesz ich już otrzymywać, możesz wyrazić takie życzenie w dowolnym czasie, pisząc do nas na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Francuskojęzyczne wersje bestwestern.com są dostępne po wybraniu „francais” z rozwijanego menu na górze ekranu na stronie www.bestwestern.com.

Uwagi specjalne dotyczące rezydentów RPA. W zakresie wszelkich ewentualnych sporów między BWI a Uczestnikami będącymi rezydentami Republiki Południowej Afryki w związku z Programem, niniejszymi Zasadami lub otrzymaniem przez Ciebie i korzystaniem z jakichkolwiek Nagród, dowolna ze Stron ma prawo wystąpić z Roszczeniem, wolno jej jednak to zrobić jedynie przed sądami zlokalizowanymi w Kapsztadzie, RPA lub Phoenix, Arizona, USA.

UWAGI SPECJALNE DOTYCZĄCE REZYDENTÓW WŁOCH. We Włoszech i w San Marino Program jest świadczony przez Best Western Italia S.C.p.A („BW Italia”) oraz BWI. Zasady odnoszące się do członków zamieszkałych we Włoszech dostępne są tutaj.

UWAGI SPECJALNE DOTYCZĄCE REZYDENTÓW NIEMIEC. Jeżeli jesteś konsumentem zlokalizowanym w Niemczech, zastosowanie przepisów prawa Stanów Zjednoczonych i stanu Arizona nie pozbawia Cię ochrony kogencyjnych przepisów prawa niemieckiego o ochronie konsumentów. Możesz w trakcie rejestracji udzielić wyraźnej zgody na otrzymywanie ofert specjalnych i informacji o usługach (od BWI lub dowolnego partnera zewnętrznego), które mogą Cię zainteresować, a także udzielić BWI zezwolenia na przesyłanie Ci wiadomości elektronicznych w tym zakresie. Jeżeli nie udzielisz tej wyraźnej zgody w trakcie procedury rejestracyjnej, nie zostanie dokonana Twoja rejestracja na potrzeby otrzymywania takich ofert. Wyrażasz jednak zgodę na przesyłanie Ci przez BWI oświadczeń, komunikatów i aktualizacji dotyczących Twojego konta przez e-mail na adres podany w Danych Konta. Jeżeli w trakcie rejestracji wyrazisz zgodę na otrzymywanie ofert, ale później zdecydujesz, że nie chcesz ich już otrzymywać, możesz wyrazić takie życzenie w dowolnym czasie, pisząc do nas na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

UWAGI SPECJALNE DOTYCZĄCE REZYDENTÓW FRANCJI. Możesz zakończyć uczestnictwo w Programie i zlikwidować Konto w dowolnym czasie. Kończąc uczestnictwo w Programie przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na utratę wszystkich zdobytych Punktów, których nie będzie można wymienić na żadne z korzyści opisanych w niniejszym dokumencie.

UWAGI SPECJALNE DOTYCZĄCE REZYDENTÓW CHIN. Możesz w trakcie rejestracji udzielić wyraźnej zgody na otrzymywanie ofert specjalnych i informacji o usługach (od BWI lub dowolnego partnera zewnętrznego), które mogą Cię zainteresować, a także udzielić BWI zezwolenia na przesyłanie Ci wiadomości elektronicznych w tym zakresie. Jeżeli nie udzielisz tej wyraźnej zgody w trakcie procedury rejestracyjnej, nie zostanie dokonana Twoja rejestracja na potrzeby otrzymywania takich ofert. Wyrażasz jednak zgodę na przesyłanie Ci przez BWI oświadczeń, komunikatów i aktualizacji dotyczących Twojego konta przez e-mail na adres podany w Danych Konta. Jeżeli w trakcie rejestracji wyrazisz zgodę na otrzymywanie ofert, ale później zdecydujesz, że nie chcesz ich już otrzymywać, możesz wyrazić takie życzenie w dowolnym czasie, pisząc do nas na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Menu

 Polski
Menu